Co to jest finansowanie ciche czyli faktoring cichy?

Faktoring cichy to ciesząca się zainteresowaniem forma finansowania obrotowego. Dowiedz się jakie są jego uwarunkowania z poniższego artykułu (5 min).

Z tego wpisu poznasz:

 1. 1) finansowanie obrotowe
 2. 2) kapitał pracujący
 3. 3) utrata kapitału pracującego
 4. 4) finansowanie zewnętrzne
 5. 5) faktoring
 6. 6) faktoring cichy
  • a) faktoring cichy – rozproszony portfel należności
  • b) faktoring cichy – zakaz cesji
  • c) faktoring cichy – sprzedaż zagraniczna
  • d) faktoring cichy – reputacja faktoranta
  • e) faktoring mieszany – faktoring półjawny
 7. 7) faktoring cichy, ryzyko faktora
 8. 8) faktoring cichy, ryzyko faktoranta
 9. 9) faktoring, skala finansowania
 10. 10) faktoring cichy – pierwsze kroki

Finansowanie obrotowe

Finansowanie obrotowe to środki przeznaczone na pokrycie bieżących zobowiązań handlowych, skarbowych i pracowniczych. Jest warunkiem istnienia każdej firmy, ponieważ zapewnia tzw “płynność”, czyli zdolność płatniczą. Jej brak wprowadza perturbacje w rozliczeniach zobowiązań i prowadzi do problemów zaopatrzeniowych firmy, wyższych kosztów, utraty kadr, a w efekcie do zakończenia działalności.

Uwaga: Finea wspiera przedsiębiorców od pierwszego dnia ich działalności, u nas finansowanie obrotowe otrzymasz od pierwszej swojej wystawionej faktury.

Kapitał pracujący

Analitycy finansowi posługują się terminem “kapitału pracującego” (ang. working capital) rozumianego jako stosunek wszystkich środków pieniężnych (w kasie i na rachunkach) oraz należności krótkoterminowych do ogółu zobowiązań bieżących. Parametr ten określa zdolność firmy do regulacji zobowiązań, w niezależnie od branży i typu działalności powinien przyjmować wartość powyżej “1”. Wynik poniżej “1” wskazuje na utratę zdolności do terminowej regulacji zobowiązań, a wskutek tego powstają stałe opóźnienia płatnicze.

Porada: Stosuje się też pojęcie “kapitału pracującego netto”, który jest różnicą pomiędzy stroną wymienionych aktywów obrotowych (środki pieniężne i należności) i zobowiązań krótkoterminowych. Parametr ten pokazuje wartość nadwyżkowego lub brakującego kapitału w rozliczeniach bieżących.

Uwaga: Nie musisz czekać na zakończenie długotrwałej procedury analizy bankowej. W Finea przygotowaliśmy automatyczne, elektroniczne procesowanie Twojego wniosku i możliwość pozytywnej decyzji nawet tego samego dnia. To naprawdę robi różnicę.

Utrata kapitału pracującego

Przedsiębiorca może mieć obniżony kapitał obrotowy wskutek inwestycji lub dystrybucji zysków, zdarzeń losowych lub poniesionych strat. Do inwestycji zaliczamy każde wydatki na majątek trwały, a dystrybucje to rozdysponowanie środków na cele inne aniżeli bieżąca działalność gospodarcza. Do zdarzeń losowych możemy zaliczyć wypadek, nieplanowane wydatki lub działanie siły wyższej. Straty poniesione wskutek nierentownej działalności oczywiście bezpośrednio przyczyniają się do braku pieniędzy w firmie.

Porada: Każdy koszt powinien być uzasadniony związanym z nim przychodem. Jeżeli firma toleruje koszty, które nie przyczyniają się do sprzedaży lub przerastają możliwości utrzymania marżą generowaną z handlu, to wcześniej czy później popadnie w kłopoty.

Uwaga: Strzeż się tak samo ukrytych i stałych kosztów, w Finea płacisz tylko jedną prowizję od sfinansowanej faktury. Jeżeli nie korzystasz z finansowania ponieważ okresowo nie potrzebujesz, to nie płacisz.

Finansowanie zewnętrzne

Straty w kapitale pracującym można uzupełnić środkami pochodzącymi z instytucji finansowych. Finansowanie bankowe jest oparte o wiarygodność kredytową przedsiębiorcy i zakłada analizę jego wyników celem upewnienia się co do źródeł spłaty. Jeśli rachunek wyników jest dodatni, a struktura bilansu poprawna to można spodziewać się przyznania kredytu obrotowego – rewolwingowego lub w rachunku bieżącym. Rodzajem kredytu jest także “kredyt pod fakturę”, czyli kredyt obrotowy uruchamiany w ratach adekwatnych do wartości wystawionych faktur. Kredyt pod fakturę jest bardzo podobną konstrukcją do faktoringu cichego.

Porada: Bank monitoruje wypłacalność swoich kredytobiorców dokonując przeglądów kwartalnie, a w przypadkach szczególnych miesięcznie, wyników finansowych. Jeżeli kondycja kredytobiorcy pogarsza się (widać to w rachunku wyników oraz strukturze należności i zobowiązań), bank wycofuje kredyt.

Faktoring

Faktoring to finansowanie, którego ryzyko jest oparte na należnościach przedsiębiorstwa, a nie tylko na jego kondycji finansowej. Oznacza to, że faktoring jest dostępny dla przedsiębiorcy, który np. poniósł stratę, nie ma zbyt wielkiego majątku lub struktura bilansu budzi zastrzeżenia.

Uwaga: Finea oferuje pełny wachlarz finansowania, faktoring jawny, cichy i odwrotny (faktoring zakupowy).

Faktoring jest finansowaniem przy pomocy zaliczek wypłacanych akonto wystawionych faktur, których termin płatności jeszcze nie zapadł – czyli których termin jest odroczony. Zaliczki te naturalnie są gaszone przez spływ należności, lecz jeśli dłużnik ich nie ureguluje faktor ma prawo żądać ich zwrotu od faktoranta (czyli podmiotu finansowanego).
Standardowym produktem jest faktoring jawny, w którym dłużnik potwierdza przed faktorem swoje zobowiązanie i zobowiązuje się do jego realizacji na wskazany numer rachunku bankowego, przeznaczony do rozliczeń z faktorantem.

Porada: Faktoring (jeśli jest finansowaniem pozabankowym) oznacza, że proces przyznawania środków jest zwolniony z rygorystycznych norm wiarygodności kredytowej narzuconym bankom. W dużym skrócie oznacza to finansowanie oparte o przychód, a nie o zysk.

Uwaga: Finea procesuje wszystkie dokumenty elektronicznie. Począwszy od złożenia wniosku, aż do wypłaty zaliczki. Jeżeli wszystko będzie ok pierwszą zaliczkę otrzymasz nawet tego samego dnia, a po uruchomionej współpracy – w ciągu 1h.

Faktoring cichy

Faktoring cichy jest odmianą faktoringu, w której zaliczki faktoringowe są wypłacane bez zawiadamiania o tym dłużnika. Zamiast relacji trójstronnej: faktor, faktorant i dłużnik faktoringowy pojawia się relacja dwustronna, obejmująca tylko dwa pierwsze z wymienionych podmiotów.

Faktoring cichy – rozproszony portfel należności

Podstawową zaletą faktoringu cichego jest mniejsza liczba dokumentów w obiegu, inaczej mówiąc – jest administracyjnie lżejszy i przez to mniej angażujący dla wszystkich stron.

Faktoring cichy – zakaz cesji

Faktoring cichy jest też rozwiązaniem dla przedsiębiorstw, którzy z uwagi na powzięte zobowiązania umowne nie mogę dokonać przelewu (cesji) wierzytelności. Kodeks cywilny co do zasady zezwala na przelew wierzytelności, jednak jeśli strony postanowią inaczej i postanowienie to jest stwierdzone pisemnie to cesja jest nieskuteczna wobec dłużnika.
Kodeks cywilny jasno precyzuje, że zakaz cesji musi wynikać wprost z umowy. Nie może być domniemany lub wynikać z odrębnych, ustnych ustaleń pomiędzy stronami.
Nawet jeśli strony nie łączy umowa wyłączająca przelew wierzytelności to dłużnik może niechętnie współpracować lub utrudniać proces, odmawiając poświadczenia zawiadomienia o cesji lub opóźniając je. W takim wypadku faktoring jawny nie będzie mógł być zastosowany i faktoring cichy jest jedyną opcją.
Dobrze jest uprzedzić dłużnika, że planujemy oddać jego zobowiązania do faktoringu. Zadzwonić i wyjaśnić powody. Nawet jeśli nie mamy formalnego obowiązku dobrze jest zapytać czy nie ma nic przeciwko. Dlaczego? Głównie po to aby rozwiać możliwe wątpliwości lub obawy.

Uwaga: W Finea praktykujemy działania oparte o jawność i zaufanie. Jeżeli planujesz rozmowę z dłużnikiem i chciałbyś poznać lepiej warunki cesji, rozwiać swoje wątpliwości lub podzielić spostrzeżeniami – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Zadzwoń, miło nam będzie porozmawiać.

Faktoring cichy – sprzedaż zagraniczna

Faktoring cichy znajdzie również zastosowanie przy sprzedaży zagranicznej, zarówno wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów lub usług jak i eksporcie poza UE. Trudność w weryfikacji dłużnika, możliwość komunikacji w obcym, lokalnym języku oraz problematyczność dochodzenia wierzytelności na prawie obcym, skłonią faktora do zastosowania faktoringu cichego jako jedynego, praktycznego rozwiązania.

Uwaga: W Finea finansujemy faktury w walucie obcej, jeśli więc sprzedajesz w EUR – nie ma problemu.

Faktoring cichy – reputacja faktoranta

Pewna część przedsiębiorców preferuje faktoring cichy ponad jawny uznając, że niekorzystne jest informowanie swoich klientów o fakcie zaciągania zobowiązań finansowych. Jest to powód subiektywny i uzależniony od danej branży oraz środowiska biznesowego przedsiębiorcy. Faktem jest, że istnieją przedsiębiorcy szukający faktoringu cichego właśnie z tego powodu.

Faktoring mieszany – faktoring półjawny

Istnieje możliwość finansowania opartego o dwa rozwiązania, część należności – np. portfel o dużym rozproszeniu będzie faktorowany jak faktoring cichy, a pozostała część – np. portfel o wysokich nominałach ale niskim rozproszeniu jak faktoring jawny. Faktoring mieszany ma zastosowanie przy portfelach należności o strukturze “zasady Pareta”, czyli gdzie 10-20% klientów robi 90-80% sprzedaży, a pozostała część odwrotnie.

Uwaga: Finea to firma technologiczna, powstała aby uprościć procedury i wykorzystać możliwości jakie daje automatyczna ocena ryzyka finansowego. Dzięki temu możemy szybko i skutecznie dokonać analizy Twojej firmy, przygotować umowy i nawet tego samego dnia dostarczyć środki na Twój rachunek bankowy.

Faktoring cichy, ryzyko faktora

Faktoring cichy – szczególnie w przypadku mikrofaktoringu – może nieść wyższe ryzyko aniżeli faktoring jawny. Jeżeli przedsiębiorca zachowuje dobrą reputację płatniczą, rozlicza swoje zobowiązania na czas, a jego zapotrzebowanie na kapitał obrotowy wynika z naturalnych potrzeb to ryzyko jest podobne. Jednakże w sytuacji pojawiających się opóźnień płatniczych, faktor może oczekiwać zabezpieczenia na majątku firmy.
Co innego jeśli wskutek problemów płynnościowych za przedsiębiorcą ciągnie się opinia problematycznego płatnika. Jeżeli dana firma figuruje na listach nierzetelnych podmiotów, czyli tych, które mają problemy z terminowymi rozliczeniami, zarówno handlowymi jak skarbowymi czy pracowniczymi to szansa uzyskania faktoringu cichego jest bardzo mała.

Porada: Uważaj na nowych wspólników, jeśli za kimś ciągną się nieciekawe historie to jego obecność w Twojej firmie wywoła negatywny efekt w systemach oceny ryzyka.

Faktoring, ryzyko faktoranta

Stałym ryzykiem jakie towarzyszy finansowaniu przedsiębiorstwa poprzez kredyt obrotowy jest groźba wycofania się banku. Ryzyko to może przybrać dwie formy, ang. soft-exit i hard-exit. W przypadku “miękkiego wyjścia” bank zamienia finansowanie obrotowe na kredyt spłacany ratalnie (ang. fix-term) dając przedsiębiorcy czas na znalezienie sobie alternatywy. W przypadku “twardego wyjścia” kredyt jest wyksięgowany z rachunku razem z istniejącym saldem, a spływające z faktur należności przeznaczane na dalsze gaszenie kredytu. Przedsiębiorca w takiej sytuacji pozostaje zupełnie bez środków nawet przez dłuższy czas. Jest to w zasadzie bankructwo.
Faktoring rzadko wycofuje się w ten sposób, nawet jeśli przedsiębiorca ma pogarszające się lub bardzo słabe wyniki i źle wyglądającą strukturę bilansu. Faktoring, dzięki rozproszonej strukturze należności i przeniesieniu ryzyka na dłużników faktoringowych może być ostatnim sposobem na przetrwanie dla firmy w kłopotach, pod warunkiem że ta podejmuje działania naprawcze. Faktor wycofa się z finansowania jeśli pojawi się ryzyko oczywistego bankructwa lub działań nielegalnych.

Porada: Zwracaj uwagę na okres przedłużenia kredytu, a kiedy nadchodzi miej plan B. Bank może chcieć narzucić swoje warunki. Jeśli Twoje wyniki są gorsze od ubiegłorocznych to spodziewaj się kłopotów.

Uwaga: W Finea niezbędne dokumenty do finansowania to tylko faktura oraz wyciąg za ostatnie pół roku. Prawda, że niewiele? Dodatkowo masz o wiele większe prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia finansowego od Finea niż od banku.

Faktoring, skala finansowania

Finansowanie poprzez faktoring powinno być adekwatne do zapotrzebowania mierzonego brakującym kapitałem pracującym. Nie ma znaczenia czy będzie to faktoring jawny, cichy, czy forma mieszana. W przypadku słabszej kondycji klienta niezbędne może się okazać zabezpieczenie wypłacanych zaliczek wpisem hipotecznym na nieruchomości lub zastawem rejestrowym na aktywach trwałych. Skala finansowania powinna zapewnić przedsiębiorcy płynną realizację jego zobowiązań płatniczych, finansowanie w mniejszym stopniu nie odniesie skutku.

Porada: Unikaj finansowania nierentownych operacji, jeśli jakaś część Twojej firmy nie generuje zysków – nie czekaj i przywróć jej rentowność tu i teraz, a jeśli jest to niemożliwe – pozbądź się jej.

Uwaga: W Finea płacisz tylko jeśli uruchomisz finansowanie, jeżeli Twój naturalny spływ środków pozwala Ci regulować rachunki i nie musisz ciągnąć zewnętrznego finansowania – nie masz żadnych kosztów.

Faktoring cichy, pierwsze kroki

Najważniejszym składnikiem oferty faktoringowej jest jej dostępność. Jeżeli szukasz finansowania poprzez faktoring cichy, to upewnij się że w Twoim konkretnym przypadku jego uruchomienie jest możliwe, a nie tylko czy jest w ofercie faktora. Najlepszym sposobem jest bezpośredni kontakt z naszym przedstawicielem, z pewnością udzieli Ci wszystkich potrzebnych informacji. W tym celu wypełnij formularz kontaktowy, zapraszamy.

Zapisz się na zdalną konsultację!

Co dla Ciebie jest najważniejsze w prowadzeniu swojej firmy? Wypełnij formularz, podziel się z nami swoimi doświadczeniami i dowiedz się więcej o naszym finansowaniu!