Co to jest finansowanie faktur czyli faktoring jawny?

Zarządzanie finansami firmy i jej płynnością to kluczowy proces dla wszystkich dynamicznie rozwijających się przedsiębiorców, a terminowe rozliczenia zobowiązań są zawsze dowodem porządku i organizacji. Właśnie z tą myślą Finea przygotowała faktoring jawny dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Spis treści:

 1. 1) pieniądz w firmie
 2. 2) rezerwa płynności
 3. 3) finansowanie firmy
 4. 4) faktoring w skrócie
 5. 5) faktoring jawny
  • a) przelew wierzytelności
  • b) cesja portfela wierzytelności
  • c) zawiadomienie dłużnika
  • d) potwierdzenie dostawy
  • e) numer rozliczeniowy
 6. 6) faktoring – zarządzanie procesem
 7. 7) faktoring – pierwsze kroki

Pieniądz w firmie

Doskonale wiemy, że nie ma nic gorszego aniżeli niepłacący klient lub zleceniodawca. Sprzedając mu swoją pracę, usługi lub towary oczekujemy rzetelnego wywiązania się z zobowiązań czyli terminowej płatności. Brak rozliczeń na czas wprowadza bałagan w naszą działalność, powoduje problemy, angażuje nas w odzyskiwanie pieniędzy zamiast w produktywną pracę. Sprzedaż nierzetelnemu dłużnikowi to tylko strata nerwów i pieniędzy oraz dodatkowe wydatki na prawnika, które bardzo często nigdy się nie zwracają. Nikt nie chce sprzedawać niewypłacalnym dłużnikom, wszyscy ich unikamy za wszelką cenę.

Porada. Omijaj nierzetelnych klientów szerokim łukiem. Buduj relacje z tymi, którzy płacą jak w zegarku. Im warto poświęcać czas.

Firma, która jest na ścieżce rozwoju zawsze potrzebuje dbać w takim samym stopniu o dobro jej dostawców (pracowników, partnerów) jak dba o jakość swojego towaru lub usługi. Najważniejszą rzeczą jest dotrzymywanie zobowiązań, co w biznesie sprowadza się do terminowych rozliczeń. Brak płatności powoduje, że dostawcy odwracają się, podnoszą ceny, niechętnie poświęcają czas i energię na współpracę. Z tego też powodu każda firma powinna zachowywać rezerwę płynności, aby sprostać zarówno planowanym, ale także nieprzewidzianym wydatkom.

Rezerwa płynności

Dobry przedsiębiorca zawsze ma pieniądze i nigdy nie pozostaje w sytuacji pustego portfela. Biznes polega na planowaniu i utrzymywaniu środków finansowych na nieprzewidziane wydatki. Rozwój firmy wymaga także nakładów kapitałowych, odnawiania wartości aktywów trwałych, finansowania kanałów handlowych, ponoszenia inwestycji w nowe produkty, ich sprzedaż i marketing. To wszystko oznacza zapotrzebowanie na pieniądz.

Porada: Wystrzegaj się finansowania aktywów trwałych środkami przeznaczonymi na zobowiązania bieżące. Lepszy długoterminowy kredyt lub pożyczka inwestycyjna, aniżeli nawet przejściowy brak płynności, a jeszcze lepszym pod kątem operacyjnym jest przyspieszenie płatności za faktury czyli faktoring.

Finansowanie firmy

Finansowanie przedsiębiorstwa możemy oprzeć na jego wiarygodności kredytowej, czyli historii dobrych wyników, zatrzymanych zamiast wypłaconych zysków z lat ubiegłych i na dobrej strukturze bilansu. Jednak nie dla wszystkich ta możliwość jest dostępna. Przedsiębiorca który dopiero rozwija swój biznes, przechodzi restrukturyzację firmy (odcina nierentowne operacje) albo ucierpiał wskutek straconych należności może nie posiadać wiarygodności kredytowej w stopniu adekwatnym do wymogów bankowych.

Porada: Jeśli masz kredyt w banku, a Twoje wyniki finansowe się pogorszyły bądź gotowy na różne scenariusze. Bank może zmienić zasady finansowania i wycofać część środków bez wielkich zapowiedzi. Wielu przedsiębiorców wpędziło to w poważne tarapaty. Wielu obecnych, zadowolonych Klientów Finea w przeszłości przeszło tę drogę.

Drugą formą finansowania jest faktoring. Jego zasadą jest oparcie się o aktywa, czyli o należności. Cechą faktoringu – finansowania poprzez należności – są:
• przeniesienie ryzyka poza firmę i oparcie go na wiarygodnych dłużnikach;

naturalne rozliczanie zobowiązań poprzez spływ płatności;

Faktoring w skrócie

Faktoring jest finansowaniem w postaci zaliczek faktoringowych w ramach przyznanego limitu faktoringowego (limitu zadłużenia) opiewających na umówioną część wartości wystawionych faktur, zazwyczaj jest to pomiędzy 80 a 90% faktur brutto. Inaczej mówiąc faktoring jest dyskontem przyszłego strumienia pieniężnego, wynikającego z terminów rozliczeń należności handlowych. W zamian za wynagrodzenie, nazywane prowizją faktoringową otrzymujemy środki zanim zapłaci je nasz klient i możemy wykorzystać je do regulacji swoich zobowiązań. W przypadku Finea prowizja faktoringowa to w skrócie opłata od faktury, wynosi od 2 do 4% ale w przypadku innych faktorów może być różnie.
Firmy faktoringowe stosują opłaty za przyznany limit, za oddanie faktury, odsetki za okres finansowania oraz opóźnienia, nawet za wcześniejsze zakończenie umowy lub niewykorzystanie limitu. Warto poświęcić czas i poznać je wszystkie wcześniej.

Wysokość zaliczki w Finea to 90% wartości faktury brutto. Nie ma powodu aby finansować mniej.
Finea możesz finansować faktury do 100 tys zł.
W Finea jest tylko jedna opłata i problem z głowy. Jest to prowizja liczona od sfinansowanej kwoty, jej wysokość mieści się w przedziale od 2% do 4%.

Zaliczka faktoringowa stanowi zobowiązanie przedsiębiorcy tak długo, aż zostanie ono zgaszone wpływem środków z faktury będącej przedmiotem finansowania. Służy do tego specjalnie do tego wskazany rachunek faktora. Brak wpłaty ze strony dłużnika faktoringowego rodzi obowiązek zwrotu zaliczki przez faktoranta (faktoring niepełny).
Czyli zaliczkę faktoringową można porównać do pożyczki, z tą różnicą że pożyczka spłacana jest przez tego kto pieniądze pożyczył (pożyczkobiorcę), podczas gdy zaliczka faktoringowa przez odbiorcę faktury (dłużnika faktoringowego). Jeżeli jednak dłużnik nie zapłaci, to wystawca faktury (faktorant) jest zobowiązany do zwrotu środków.

Porada: Wystrzegaj się oddawania do faktoringu nierzetelnych dłużników, przyniosą ze sobą tylko kłopoty, a rachunek ostatecznie spadnie na Ciebie.

Faktoring jawny

Cechą faktoringu jawnego jest przelew wierzytelności (cesja) wynikających z dostaw i stwierdzonych fakturą. Możliwość dokonania cesji jest warunkiem tego typu finansowania. Zgodnie z kodeksem cywilnym przelew taki jest dozwolony o ile w umowie strony nie postanowiły inaczej. Oznacza to, że cesję można zastrzec jeżeli tak stwierdza łącząca obydwie umowa.

Faktoring jawny – przelew wierzytelności

Cechą faktoringu jawnego jest przelew wierzytelności (cesja) wynikających z dostaw i stwierdzonych fakturą. Możliwość dokonania cesji jest warunkiem tego typu finansowania. Zgodnie z kodeksem cywilnym przelew taki jest dozwolony o ile w umowie strony nie postanowiły inaczej. Oznacza to, że cesję można zastrzec jeżeli tak stwierdza łącząca obydwie umowa.

Porada: Uważaj na umowy zakazujące cesji, zamykają drogę do finansowania, a także utrudniają potencjalną windykację.

Przelew wierzytelności może mieć także charakter warunkowy, tzn. faktor zastrzega sobie prawo dochodzenia swoich należności wynikających z zapłaty zaliczki faktoringowej zarówno od swojego klienta, faktoranta, a jeżeli windykacja nie będzie przynosiła efektów to również od dłużnika faktoringowego na pełnych prawach wierzyciela. Cesja wierzytelności pełni funkcję zabezpieczenia, ponieważ naturalną spłatą zaliczki faktoringowej jest zawsze portfel wierzytelności.

Faktoring jawny – zawiadomienie dłużnika

Dłużnik faktoringowy powinien być skutecznie zawiadomiony o cesji, przez co w praktyce rozumie się potwierdzenie pisemne przez osobę uprawnioną do reprezentacji. Brak skutecznego zawiadomienia tworzy ryzyko uwolnienia się dłużnika od zobowiązania poprzez wskazanie, że spełnił je na rzecz swojego dostawcy (faktoranta).

Faktoring jawny – potwierdzenie dostawy

Niezbędnym dokumentem jest także potwierdzenie dostawy (przyjęcia towaru lub odbioru usługi) zgodnie ze specyfiką zamówienia. W wielu przypadkach to właśnie ten dokument jest podstawą wystawienia faktury VAT stwierdzającej istnienie należności, a więc zobowiązania płatniczego. Faktor może oczekiwać, że dokument potwierdzenia dostawy oraz zamówienie zostaną mu udostępnione do weryfikacji, ponieważ są niezbędne do ewentualnego sądowego dochodzenia roszczeń.

Porada: Archiwizuj dokumenty sprzedażowe, dbaj aby do każdej faktury proforma było podpięte zamówienie, dowód dostawy i faktura vat, a oryginały umów miały swój segregator.

Faktoring jawny – numer rozliczeniowy

Faktury wystawiane przez faktoranta na dłużników, od których należności są objęte finansowaniem powinny wskazywać rachunek faktora, jako właściwy do dokonywania rozliczeń. W praktyce jest to indywidualne subkonto służące do rozliczeń wpłaconych zaliczek i wykorzystanego limitu przez danego klienta.
Numer konta faktora powinien być umieszczony przez klienta na każdej fakturze wystawianych na rzecz dłużników objętych cesją.

Porada: Umieść w podpisie swojego maila informację o nowym numerze konta, zaoszczędzisz czas na wysyłanie osobnych maili i upewnisz się, że wszyscy o nim wiedzą.

Faktoring – zarządzanie procesem

Faktoring jest przede wszystkim zarządzaniem operacjami dokumentowymi, a jakość usługi mierzy się sprawnością administracyjną procesów.
Dokumenty niosą ze sobą naturalne błędy, różnice pomiędzy zamówieniem a dostawą, dostawą a fakturą, płatnościami cząstkowymi, opóźnieniami na różnych frontach, koniecznością korekt in plus i in minus, potwierdzanych przez odbiorcę jeszcze do niedawna pisemnie listem poleconym (od nowego roku w ramach SLIM VAT wystarczy mail). Faktor, który nie rozwiąże systemowo tego zakresu ryzyk będzie funkcjonował z opóźnieniami, a koszt jego operacji będzie wysoki. Rachunek zawsze zapłaci klient.

W Finea kładziemy nacisk na elektroniczne przesyłanie dokumentów, począwszy od złożenia wniosku i zautomatyzowanej analizy z wykorzystaniem systemu scoringowego oraz plików JPK. Proces jest prowadzony całkowicie online, co oczywiście oszczędza czas na przejazdy, przesyłki pocztowe lub koszty kurierów oraz – last but not least – niepotrzebne spotkania.
Sprawność operacji Finea pozwala na rozpoczęcie współpracy z klientem i uznania jego rachunku pierwszą zaliczką nawet tego samego dnia w którym został złożony wniosek.

Faktoring – pierwsze kroki

Przedsiębiorca, który rozważa uruchomienie dodatkowych środków obrotowych powinien zastanowić się jakich dłużników może przekazać do faktoringu. Może to być nawet jeden dobry klient, ale lepiej aby było ich kilku. Ważne aby współpraca z klientami odbywała się na regularnych zasadach, a obroty aby były stabilne. O rzetelności płatniczej wspominaliśmy już wcześniej, ale warto powtórzyć ponownie.

Porada: Nie czekaj do ostatniej chwili, planuj płatności z wyprzedzeniem i utrzymuj rezerwy płynności. Jeżeli Twoje przychody i rozchody są “na styk” (“na zakładkę”) to jeśli wydarzy się coś niespodziewanego będzie klops.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości – skontaktuj się z nami. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, pomożemy przejść Ci proces krok po kroku. Jesteśmy tu po to aby Ci pomóc.

Zapisz się na zdalną konsultację!

Co dla Ciebie jest najważniejsze w prowadzeniu swojej firmy? Wypełnij formularz, podziel się z nami swoimi doświadczeniami i dowiedz się więcej o naszym finansowaniu!