Faktoring cichy — finansowanie bez zawiadamiania dłużnika

Pieniądze lubią ciszę i nie o każdej transakcji musi być głośno. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych klientów faktoring cichy. Poznaj szczegóły tej usługi z naszej publikacji.

Spis treści:

  1. 1) Faktoring jawny i cichy, podobieństwa oraz różnice
  2. 2) Faktoring cichy — dla kogo?
  3. 3) Faktoring cichy — finansowanie
  4. 4) Faktoring cichy — jakość oferty
  5. 5) Faktoring cichy — ceny
  6. 6) Faktoring cichy — pierwsze kroki

Faktoring jawny i cichy, podobieństwa oraz różnice

Faktoring to usługa finansowania firmy, której cechą jest oparcie ryzyka na należnościach pochodzących ze zrealizowanej sprzedaży. Mechanizm finansowania polega na sfinansowaniu faktur o odroczonym terminie płatności, a środki, które przedsiębiorca w ten sposób uzyskuje, nazywamy zaliczkami faktoringowymi.

Faktoring nie jest usługą przejęcia ryzyka danej płatności. Jeżeli dłużnik faktoringowy będzie spóźniał się z rozliczeniem swoich zobowiązań to faktorant (klient firmy faktoringowej) ma obowiązek pokryć otrzymane finansowanie należnością z innej faktury albo ze środków własnych.

Cechą szczególną faktoringu cichego są wyłącznie dwustronne operacje na linii faktor (finansujący) i faktorant (finansowany). Dłużnik faktoringowy (adresat faktury) nie musi o niczym wiedzieć, nie jest także oczekiwana jego współpraca w zakresie obrotu dokumentami.

Przy faktoringu cichym firma, wystawiając fakturę, podaje na niej swój numer rachunku bankowego, a nie numer rozliczeniowy faktora jak to ma miejsce w przypadku faktoringu jawnego. Firma ma obowiązek powiadomić faktora o spływie finansowanej należności.

Z uwagi na brak cesji i potwierdzenia należności ze strony dłużnika, faktoring cichy traktuje się jako co do zasady narażony na wyższe ryzyko aniżeli faktoring jawny. Z tego też względu finansowanie w ten sposób może być objęte pewnymi ograniczeniami co do kwoty lub co do zabezpieczenia.

W przypadku faktoringu cichego faktor ma prawo dochodzić swoich należności jedynie od faktoranta, a nie od dłużnika jak to ma miejsce w faktoringu jawnym, co czyni sytuację faktora trudniejszą.

FINANSOWANIE CICHE
jak to wygląda w praktyce

Pani Joanna prowadzi firmę Budowlaną. Posiada umowę
 z jednym z największych Konsorcjów Budowlanych w Polsce.
 Długie terminy doskwierają w codziennej pracy, dodatkowo Pani Joanna nie chcę prosić Kontrahenta o wcześniejszą wypłatę.

Płatność za wykonanie osiedla w Wałbrzychu otrzyma dopiero za 25 dni, po drodze pojawiły się nieoczekiwane wydatki.

Pani Joanna usłyszała o finansowaniu Cichym w FINEA. Dzięki czemu może otrzymać pieniądze na podstawie wystawionej faktury do Kontrahenta.

Pani Joanna otrzymała od Finea pieniądze jeszcze tego samego dnia. Duże Konsorcjum Budowlane nie było o tym informowane.

Po 25 dniach, Pani Joanna otrzymała tez przelew od Konsorcjum, który przelała dalej do FINEA

 

Faktoring cichy — dla kogo?

Faktoring cichy jest sposobem finansowania każdego przedsiębiorcy, którego specyfika właśnie tego typu finansowania wymaga.

Faktoringiem cichym mogą być objęci przedsiębiorcy, którzy:
• Sprzedaż jest objęta zakazem cesji, w związku z czym przelew wierzytelności jest wykluczony na gruncie kodeksu cywilnego;
• Pomimo braku innych przyczyn ich klient (dłużnik fakturowy) odmawia współpracy przy operacjach dokumentowych faktoringu jawnego albo jest nim niechętny, opóźniając i utrudniając przez to procesy.
• Nie chcą, ze swoich przyczyn, informować dłużników o fakcie finansowania.
• Realizują sprzedaż zagraniczną towarów lub usług, a potwierdzanie zobowiązania i zawiadomienie o cesji może być dla ich klientów problematyczne organizacyjnie, językowo lub prawnie.

Faktoring cichy co do zasady wymaga dobrego stanu finansów faktoranta, dlatego firmy o słabszej sytuacji finansowej, albo poszukujące w ten sposób relatywnie dużych środków w proporcji do swojej sprzedaży mogą go nie uzyskać.

Faktoring cichy — finansowanie

Finansowanie, jakie przedsiębiorca może uzyskać wynosi od 70 do 90% wartości pojedynczej faktury brutto. Podobnie jak w przypadku faktoringu jawnego finansowanie jest możliwie w oparciu o pojedynczą fakturę, stosownie do zapotrzebowania na środki.

Decyzja o przyznaniu finansowania jest podejmowana na podstawie raportu analityka przy wsparciu systemu scoringowego. Do tego celu niezbędne jest przesłanie plików JPK w formacie XML oraz wyciągu konta za okres 6 miesięcy.

Zabezpieczenie finansowania zazwyczaj jest dokonywane poprzez poręczenie wekslowe przedsiębiorcy i jego małżonka. Podpis na wekslu należy złożyć w obecności notariusza. W Finea nie są praktykowane zabezpieczenia na majątku trwałym, takie jak wpis hipoteczny, zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie. Wynika to z założenia, że naturalnym źródłem spłaty powinien być przychód i zysk samego przedsiębiorstwa, a nie likwidacja (sprzedaż) majątku stanowiącego zabezpieczenie.

Z uwagi na fakt, że należność jest stwierdzona jedynie fakturą, a nie pisemnym uznaniem jej przez dłużnika jak to ma miejsce w przypadku faktoringu jawnego, faktor może oczekiwać potwierdzenia wykonania zafakturowanej usługi. Może to być dokument dostawy towaru, protokół odbioru wykonania zlecenia lub zgoda na wystawienie faktury.

Kosztem, jaki ponosi faktorant jest opłata za zaliczkowanie faktury. W przypadku faktoringu cichego jest to od 4 do 5% w skali miesiąca, choć istnieje możliwość negocjacji przy wyższych kwotach transakcji.

Faktoring cichy w Finea pozwala na finansowanie do kwoty 100 tys. zł w przypadku pojedynczej faktury, ale nie jest to granica sztywna i może podlegać indywidualnym ustaleniom.

Faktoring cichy — pierwsze kroki

Przedsiębiorca zainteresowany faktoringiem cichym powinien przede wszystkim rozważyć czy jest to rozwiązanie w jego przypadku konieczne. Finansowanie poprzez faktoring cichy może okazać się droższe od faktoringu jawnego, a wartość zaliczkowania faktury niższa.

W przypadku wątpliwości dobrze jest skontaktować się z przedstawicielem faktora i omówić krok po kroku transakcje, dać sobie czas na zastanowienie i przygotowanie odpowiednich dokumentów. Faktoring cichy może wymagać trochę dłuższego badania analitycznego transakcji i odpowiedzi na kilka pytań.

Zapisz się na zdalną konsultację!

Co dla Ciebie jest najważniejsze w prowadzeniu swojej firmy? Wypełnij formularz, podziel się z nami swoimi doświadczeniami i dowiedz się więcej o naszym finansowaniu!