Zgodnie z Umową i Regulaminem Finea S.A. będzie pobierała następujące opłaty i prowizje za świadczone usługi:

Prowizje

 • Prowizja przygotowawcza – 0%
 • Prowizja Podstawowa – zgodnie z Indywidualnymi Warunkami Finansowania (nie mniej niż 30 PLN)
 • Prowizja za dodatkowy okres obsługi (za 30 dni, naliczane w cyklach tygodniowych)
  • Pierwsze cztery tygodnie dodatkowej obsługi  – 6% w skali miesiąca
  • Piąty i kolejny tydzień dodatkowej obsługi – 8% w skali miesiąca

Odsetki

 • Odsetki od wypłaconych środków – 0%
 • Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia – 14% rocznie

Opłaty za usługi windykacyjne

 • Koszty związane z polubownym, sądowym i egzekucyjnym postępowaniem prowadzonym przez zewnętrznego partnera specjalizującego się w procesie odzyskiwania należności
  • Zgodnie z cennikiem partnera zewnętrznego
 • Prowizja za rozpoczęcie działań wobec Odbiorcy na drodze sądowej 5%
 • Koszt reprezentacji i zastępstwa procesowego refakturowane zgodnie z poniesionymi kosztami
 • Jednorazowy ryczałt na rzecz rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, naliczany w momencie przeterminowania należności ponad okres karencji (zgodnie z Art. 10. ust. 1. Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Dz.U. 2013 poz. 403) Równowartość 40€
 • Monit – wersja elektroniczna 10,00 zł
 • Monit – wersja papierowa 50,00 zł
 • Wizyta terenowa 200,00 zł

Inne

 • Opłata za wysłanie faktury kosztowej w formie papierowej 20,00 zł
 • Przelew ekspresowy 25,00 zł
 • Opłata za dodanie faktury niemożliwej do sfinansowania – np. z powodu zakazu cesji – 50,00 zł

Wszystkie podane stawki to ceny netto.

Regulamin Finansowania Faktur

Par. 1.

[Definicje]

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:

 • Finea – Finea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000737710;
 • Klient – przedsiębiorca zawierający z Finea Umowę ramową;
 • Kontrahent – zaakceptowany przez Finea przedsiębiorca, dłużnik Klienta, odbiorca towarów lub usług, zobowiązany do dokonania płatności do Finea;
 • Kod SMS – jednorazowy kod, przesyłany na żądanie Klienta na Numer Telefonu Komórkowego Klienta, służący do identyfikacji Klienta i autoryzacji jego jednorazowych dyspozycji dokonywanych w Systemie;
 • Limit finansowania faktur – maksymalna kwota, jaka może zostać wypłacona Klientowi z tytułu Wykupionych Wierzytelności;
 • Limit Kontrahenta – maksymalna kwota, jaka może zostać wypłacona Klientowi z tytułu Wykupionych Wierzytelności wobec danego Kontrahenta;
 • Natychmiastowa Wymagalność: powstająca z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia Finea (bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu) wymagalność całego Zadłużenia Klienta, w tym również zobowiązań, których termin płatności jeszcze nie nastąpił oraz obowiązek zwrotu wszystkich wypłaconych środków, nawet jeśli Termin Wymagalności Wierzytelności względem Kontrahenta jeszcze nie nastąpił;
 • Numer Telefonu Komórkowego Klienta – numer telefonu komórkowego Klienta przypisany do niego w Systemie, na który jest przesyłany jednorazowy kod SMS;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Osoba upoważniona – Użytkownik posiadający uprawnienia do reprezentacji Klienta wobec osób trzecich, w tym do składania w imieniu Klienta oświadczeń wiedzy, woli, w tym zaciągania poprzez Systemie w imieniu Klienta zobowiązań oraz nadawania uprawnień innym Użytkownikom;
 • Panel Administracyjny – dostępna dla Użytkowników część Systemu, zawierająca dane Użytkowników, umożliwiająca zarządzanie Użytkownikami i nadawanie im uprawnień;
 • Podmiot Powiązany – podmiot powiązany kapitałowo, organizacyjnie lub personalnie, a w szczególności bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Klienta albo który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje Klienta albo jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez ten sam podmiot, który kontroluje Klienta. Sytuacja kontroli występuje w szczególności, jeśli:
  1. jeden podmiot posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) co najmniej 10% głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
  2. jeden podmiot jest uprawniony do powoływania lub odwoływania jakiegokolwiek członka organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu (zależnego),
  3. co najmniej jeden członek zarządu lub organu nadzoru jednego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkiem zarządu, prokurentem lub osobą pełniącą funkcje kierownicze drugiego podmiotu albo innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności,
  4. jeden podmiot może wywierać wpływ na prowadzenie działalności przez inny podmiot;
 • Podpis elektroniczny – Indywidualny podpis elektroniczny Klienta weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, służący do identyfikacji Klienta i autoryzacji jego dyspozycji dokonywanych w Systemie;
 • Spór – zdarzenie obejmujące wszelkie rozbieżności między Kontrahentem a Klientem lub osobą trzecią, dotyczące w szczególności zasadności, wysokości, wymagalności Wierzytelności;
 • System – aplikacja służąca do obsługi transakcji i wymiany informacji, dostępna za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej pod adresem https://finea.pl/; https://app.kalypso.pl/finea/login.
 • Termin Wymagalności – termin płatności wynikający z faktury;
 • Umowa – Umowa Ramowa pomiędzy Finea a Klientem;
 • Użytkownik – osoba wskazana przez Klienta, posiadająca dostęp do Systemu w imieniu Klienta o nadanym w Systemie zakresie uprawnień;
 • Waluta rozliczeniowa – polski złoty lub Waluta Obca w przypadku, gdy Wierzytelność jest wyrażona w tej walucie;
 • Waluty Obce – Euro (EUR), dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP);
 • Wierzytelność – wierzytelność pieniężna przysługująca Klientowi od Kontrahenta z tytułu umów sprzedaży bądź dostawy towarów, usług lub praw, zawieranych pomiędzy tymi podmiotami, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, udokumentowana fakturą oraz innymi dokumentami wymaganymi przez Finea;
 • Wykup Wierzytelności – Finansowanie Wierzytelności przez Finea poprzez zapłatę Zaliczki i rozliczenie Kwoty niefinansowanej;
 • Wykupione Wierzytelności -Wierzytelności, które zostały sfinansowane przez Finea;
 • Zadłużenie – aktualna pozostała do spłaty wartość wypłaconych przez Finea Zaliczek z tytułu Wykupionych Wierzytelności oraz należne Finea prowizje, odsetki oraz inne opłaty określone w Umowie;
 • Zaliczka – ustalona procentowo część ceny Wykupionych Wierzytelności, wypłacana Klientowi, określona w Indywidualnych Warunkach Finansowania.

Par. 2.

[Przedmiot Regulaminu]

 1. Finea zobowiązuje się do świadczenia usług Wykupu Wierzytelności Klienta względem jego kontrahentów (odbiorców) z tytułu sprzedaży lub dostawy towarów lub usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz monitorowania, windykacji i rozliczania tych wierzytelności w Systemie.
 2. W przypadku, gdy Wykup Wierzytelności przez Finea nie jest możliwy z uwagi na istniejące zakazy lub ograniczenia, Finea, mając wiedzę o istnieniu tych zakazów, na wniosek Klienta, może podjąć decyzję o finansowaniu takiej Wierzytelności. W tym przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Wykupu Wierzytelności stosuje się odpowiednio.
 3. Strony określą Indywidualne Warunki Finansowania dla potrzeb każdej transakcj

Par. 3.

[Zawarcie Umowy]

 1. W celu zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest do:
  • Założenia Konta w Systemie;
  • Zaakceptowania Umowy z wykorzystywaniem elektronicznych środków komunikowania się z Finea poprzez wysłanie skanu Umowy podpisanej przez Osobę Upoważnioną lub umieszczenie tego skanu w Systemie.
  • Wykonania Przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł z rachunku firmowego, z którego wyciągi Klient przesłał przy rejestracji.
 2. W celu założenia konta w Systemie Klient:
  • Podaje swój NIP, adres e-mail;
  • Wskazuje rachunek bankowy do rozliczeń z Finea;
  • Ustanawia hasło;
  • Potwierdza adres e-mail przy użyciu kodu weryfikacyjnego;
  • Wskazuje dane Osoby Upoważnionej wraz z numerem telefonu, podlegającym weryfikacji przy użyciu kodu PIN;
  • Podaje informacje na temat przedsiębiorstwa oraz swojej sytuacji majątkowej;
  • Przesyła wyciąg z rachunku bankowego i pliki JPK-VAT za ostatnie 6 miesięcy;
  • Akceptuje Regulamin.
 3. Po otrzymaniu przez Finea akceptacji Umowy i przelewu weryfikacyjnego, Finea potwierdza zawarcie Umowy przesyłając jej treść na adres e-mail Klienta, aktywuje Umowę w Systemie oraz zamieszcza jej obraz w Systemie. Za datę zawarcia Umowy strony uznają datę wysłania Umowy na adres e-Mail Klienta.
 4. Zmiana Umowy będzie wymagać zachowania formy dokumentowej, o której mowa w art. 772(2) Kodeksu cywilnego.

Par. 4.

[System]

 1. Korzystanie z Systemu wymaga posiadania komputera osobistego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM lub Podpisu Elektronicznego.
 2. Po pozytywnej weryfikacji Klienta w Systemie, Finea na wniosek Klienta ustanawia Osoby Upoważnione oraz innych Użytkowników i wysyła na ich adresy email wskazane w formularzu rejestracyjnym loginy służące do logowania do Systemu.
 3. System obliguje każdego Użytkownika do ustawienia indywidualnego hasła (PIN) przy pierwszym logowaniu do Systemu.
 4. Identyfikacja Użytkownika w Systemie polega na prawidłowym podaniu loginu i hasła (PIN).
 5. Użytkownik zobowiązany jest chronić login, hasło PIN oraz telefon komórkowy, którego numer został udostępniony w Systemie w celu dokonywania autoryzacji w Systemie z należytą starannością.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie osobom trzecim. W przypadku ryzyka wejścia osób trzecich w posiadanie hasła PIN, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać jego zmiany.
 7. W przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty, użycia przez osobę nieuprawnioną karty SIM telefonu komórkowego, którego numer został wskazany przez Użytkownika do przesyłania Kodów SMS oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie numeru telefonu komórkowego.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje zrealizowane przez Finea na podstawie dyspozycji złożonych w imieniu Klienta przez osoby nieuprawnione przy użyciu loginu, hasła, kodów SMS Klienta.

Par. 5.

[Wykup Wierzytelności]

 1. Finea będzie dokonywać Wykupu Wierzytelności od Klienta w Systemie.
 2. Klient będzie wprowadzał do Systemu dane Wierzytelności, które chce przedstawić do Wykupu oraz umieszczał w Systemie obrazy oryginalnych dokumentów stanowiących dokumenty źródłowe, tj. faktury oraz dokumenty potwierdzające odbiór towaru lub wykonanie usługi oraz dodatkowych dokumentów określonych w umowie z Kontrahentem bądź żądanych przez Finea. W braku umowy z Kontrahentem albo jeśli umowa z Kontrahentem nie określa sposobu dokumentowania odbioru towaru lub wykonania usługi, Klient zobowiązany jest udokumentować potwierdzenie odbioru towaru lub wykonanie usługi poprzez umieszczenie na fakturze klauzuli: „Potwierdzam odbiór towaru bez zastrzeżeń”, opatrzonej czytelnym podpisem osoby odbierającej towar w imieniu Kontrahenta, lub dołączenie do faktury dokumentu „WZ”, listu spedycyjnego, protokołu odbioru usługi, międzynarodowego listu spedycyjnego CMR /konosamentu morskiego BoL/listu kolejowego CIM/ lotniczego listu przewozowego AWB opatrzonego czytelnym podpisem osoby odbierającej towar w imieniu Kontrahenta bądź innych dokumentów, potwierdzających w sposób bezwarunkowy i bez zastrzeżeń lub uwag jakość i ilość odbieranego towaru lub wykonania usługi.
 3. Wierzytelność musi być udokumentowana fakturą, sporządzoną zgodnie z przepisami prawa i umową z Kontrahentem oraz podpisaną przez Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się przekazać na żądanie Finea, złożone w formie ustnej lub pisemnej, wszelkie dokumenty lub wyjaśnienia, w tym dotyczące zabezpieczeń Wierzytelności, niezbędne do uzyskania zapłaty od Kontrahentów lub umożliwiające przeprowadzenie wobec nich postępowań egzekucyjnych w terminie 2 dni od otrzymania żądania.
 5. Wierzytelność przedstawiona do Wykupu powinna uwzględniać udzielone przez Klienta upusty, rabaty i korekty, dokonane zgodnie z umową pomiędzy Klientem i Kontrahentem.
 6. Wprowadzenie do Systemu danych Wierzytelności, które Klient chce przedstawić do Wykupu jest możliwe przy użyciu internetowych technologii przesyłania tych danych, jeżeli Finea współpracuje z podmiotem przesyłającym te dane w imieniu Klienta, a Klient na przesyłanie danych wyraził zgodę. Klient niniejszym udziela zgody Finea na przesłanie danych Klienta i dotyczących Należności i Zobowiązań do podmiotów współpracujących z Finea przy wykonywaniu usług objętych Umową, przy zastosowaniu internetowych technologii wymiany danych. W tych przypadkach Klient nie ma obowiązku dołączania obrazów oryginalnych dokumentów stanowiących dokumenty źródłowe dla wprowadzonych danych. Jednocześnie Klient traktuje otrzymane przez System obrazy dokumentów źródłowych (faktur) jako oryginalne dokumenty źródłowe.
 7. Klient oświadcza, że będzie przedstawiał do Wykupu Wierzytelności, które:
 • istnieją i przysługują wyłącznie Klientowi;
 • nie zostały przeniesione na osobę trzecią w drodze przelewu, w szczególności w ramach umowy faktoringu;
 • nie są kwestionowane przez Kontrahenta w jakikolwiek sposób, w tym co do wysokości lub terminu płatności, w szczególności w związku ze zgłoszoną reklamacją lub dochodzeniem praw z tytułu rękojmi lub gwarancji;
 • przysługują Klientowi od Kontrahentów nie będących Podmiotami Powiązanymi z Klientem ani między sobą;
 • nie są objęte żadnymi ustawowymi ani umownymi ograniczeniami lub wyłączeniami w rozporządzaniu;
 • są wolne od jakichkolwiek innych obciążeń, w szczególności na rzecz osób trzecich, w tym Skarbu Państwa, a zwłaszcza nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia na rzecz wyżej wymienionych podmiotów (m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podatków, cła);
 • nie zostały objęte postępowaniem przed sądem powszechnym albo sądem polubownym lub innym organem arbitrażowym albo mediacyjnym, a także nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub administracyjnym oraz nie są przedmiotem zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub administracyjnym;
 • mogą być dochodzone bez jakichkolwiek ograniczeń przed sądem powszechnym, nie są objęte żadnym zapisem na sąd polubowny;
 1. nie są objęte postępowaniem naprawczym lub upadłościowym.Jeśli Klient korzysta z opcji sprzedaży wierzytelności z zawiadomieniem Kontrahenta o przelewie Klient może umieścić na fakturze klauzulę o przeniesieniu Wierzytelności na Finea o treści (…) przenosi wierzytelność z niniejszej faktury wraz ze wszelkimi prawami na rzecz Finea S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa (umowa faktoringu Nr ……….. z dnia 23.07.2018r.). Płatności z tego tytułu należy dokonywać na rachunek Finea S.A. Nr 67 2490 0005 0000 4520 8130 0333.” oraz wskazać rachunek bankowy Finea jako właściwy do zapłaty przez Kontrahenta. W tym przypadku strony mogą postanowić, że zawiadomienie o przelewie Wierzytelności w stosunku do wybranych Kontrahentów zostanie wysłane przez Finea dopiero w przypadku niewywiązania się przez Klienta z któregokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy.
 2. Na zabezpieczenie roszczeń Finea z Umowy Klient przelewa na Finea wszystkie swoje istniejące na dzień zawarcia Umowy wierzytelności w stosunku do jego Dłużników z tytułu sprzedaży bądź dostawy towarów, usług lub praw pomiędzy tymi podmiotami, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą oraz wszystkie przyszłe swoje wierzytelności w stosunku do Dłużników z tych tytułów, przy czym skutki rzeczowe przelewu następują z chwilą podpisania Umowy, co oznacza w szczególności, że przyszłe wierzytelności Faktoranta powstaną bezpośrednio w majątku Finea.
 3. Klient udziela Finea pełnomocnictwa do dokonywania zawiadomień o przelewie wierzytelności w jego imieniu.
 4. Po weryfikacji Wierzytelności Finea przedstawi w Systemie Indywidualne Warunki Finansowania.
 5. Finea jest uprawniona do kontaktowania się z Kontrahentem w celu uzyskania potwierdzenia danych dotyczących zgłoszonych do Wykupu Wierzytelności, w szczególności do:
  • weryfikacji Wierzytelności drogą telefoniczną lub elektroniczną;
  • okresowego pisemnego potwierdzania sald;
  • wizytacji Kontrahenta, za jego zgodą.
 6. Finea dokona weryfikacji Wierzytelności w terminie 3 dni od dnia akceptacji przez Klienta Indywidualnych Warunków Finansowania, a jeżeli weryfikacja w tym terminie nie będzie możliwa z przyczyn nie leżących po stronie Finea, to nie później niż terminie 7 dni od akceptacji.Finea może dokonywać Wykupu Wierzytelności wyrażonych w Walutach Obcych, dokonując ich przeliczenia na złote polskie po kursie wskazanym w Panelu Administracyjnym.
 7. Jeżeli spłata Wykupionej Wierzytelności powoduje ujemne różnice kursowe w Systemie, Klient jest zobowiązany zwrócić na rzecz Finea równowartość tych ujemnych różnic kursowych.
 8. Finea przysługuje prawo odstąpienia od umowy nabycia Wierzytelności poprzez oświadczenie złożone nie później niż 14 dni od daty wymagalności Wykupionej Wierzytelności.
 9. Z chwilą akceptacji przez Klienta Indywidulanych Warunków Finansowania Faktur następuje przeniesienie Wierzytelności na Finea w drodze przelewu (art. 509 – 517 Kodeksu cywilnego).

Par. 6.

[Wykup Wierzytelności]

 1. Finea dokonuje Wykupu od Klienta Wierzytelności za cenę odpowiadającą wartości brutto faktury (łącznie z podatkiem VAT).
 2. Finea będzie nabywać 100% wartości wierzytelności wskazanej w każdej z faktur. Tej zasady nie zmieniają w żaden sposób postanowienia ograniczające finansowe zaangażowanie Finea, w szczególności dotyczące Limitów, Zaliczek, Kwoty niefinansowanej, czy zakresu finansowanej działalności. Podobnie nie mają na nią wpływu błędy w treści faktur bądź innych dokumentów będących podstawą ich wystawienia.
 3. Wraz z Wierzytelnością Klient przelewa na Finea wszelkie prawa z nią związane. Na Finea nie przechodzą obowiązki wynikające ze stosunku prawnego, z którego wynika Wierzytelność, a w szczególności zobowiązania z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 4. Z chwilą Wykupu Wierzytelności przez Finea, Klient traci prawo dokonywania bez zgody Finea jakichkolwiek zmian dotyczących Wierzytelności, zarówno poprzez swoje działania, jak i w uzgodnieniu z Kontrahentami, w tym dotyczących wartości, terminów zapłaty, w szczególności wystawiania faktur korygujących.
 5. Strony oświadczają, że ryzyko braku spłaty Wierzytelności przez Kontrahenta wobec Finea z tytułu Wykupionej Należności (ryzyko braku zapłaty) ponosi Klient.

Par. 7.

[Limit finansowania, Zapłata Ceny]

 1. Finea wypłaca Klientowi Zaliczki w złotych lub w jednej z walut obcych do wysokości przyznanego Limitu finansowania faktur.
 2. Finea będzie wypłacała Zaliczki w formie przelewów na rachunek bankowy Klienta, wslkazany w Systemie.
 3. Za dzień wypłaty Zaliczki uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Finea.
 4. Zaliczkę stanowi wartość brutto Wykupionej Wierzytelności, pomniejszona o:
 • Kwotę niefinansowaną, jeżeli wynika ona z Indywidulanych Warunków Finansowania Faktur;
 • należne Finea prowizje, opłaty i koszty z tytułu niniejszej Umowy;
 • rozliczone przez Klienta przedpłaty bądź zaliczki dokonane przez Kontrahenta na poczet Wierzytelności wynikającej z faktury;
 • udzielony przez Klienta danemu Kontrahentowi rabat, upust lub kwotę dokonanej korekty wartości brutto faktury, w szczególności z tytułu zwrotu części towaru, reklamacji, itp.
 1. Finea wypłaca Cenę w formie przelewów na rachunek bankowy Klienta wskazany przy rejestracji albo w okresie późniejszym, po dokonaniu weryfikacji przez Finea.
 2. Wniosek o Wykup Wierzytelności rozpatrywany jest niezwłocznie, a wypłata Ceny natępuje nie później jednak niż w następnym dniu roboczym.
 3. Osobami uprawnionymi do składania Wniosków o Wykup są Osoby Upoważnione wskazane w Panelu Administracyjnym.
 4. W przypadku konieczności przeliczenia wpłacanych lub potrącanych przez Finea kwot wynikających z niniejszej Umowy z Walut Obcych na złote polskie (PLN), zastosowanie będzie miał kurs wymiany wskazany przez Finea w Panelu Administracyjnym.
 5. Za dzień wypłaty Ceny uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Finea.
 6. Finea może wyrazić zgodę na przekroczenie Limitu finansowania faaktur, Limitu Kontrahenta lub Limitu Koncentracji poprzez zaakceptowanie Wykupu Wierzytelności przekraczających te limity.
 7. Z wierzytelności przysługujących Klientowi, Finea może dokonywać potrąceń wszelkich przysługujących jej wierzytelności.
 8. W przypadku gdy Wykup dotyczy faktury w Walucie Obcej i konieczne jest jej przeliczenie na złote polskie następuje to po kursie wskazanym przez Finea w Panelu Administracyjnym.

Par. 8.

[Spłata Wykupionej Wierzytelności]

 1. Finea zapłaci Klientowi cenę za Wykupione Wierzytelności po uzyskaniu całkowitej spłaty Wierzytelności od Kontrahenta.
 2. Cenę, o której mowa w ust. 1, stanowi wartość brutto Wykupionej Wierzytelności, pomniejszona o:
 • należne Finea prowizje, opłaty i koszty
  z tytułu niniejszej Umowy;
 • rozliczone przez Faktoranta przedpłaty bądź zaliczki dokonane przez Kontrahenta na poczet Wierzytelności wynikającej z faktury;
 • udzielony przez Faktoranta danemu Kontrahentowi rabat, upust lub kwotę dokonanej korekty wartości brutto faktury, w szczególności z tytułu zwrotu części towaru, reklamacji, itp.
 1. Wszelkie płatności na rzecz Finea w związku z wykonywaniem Umowy są dokonywane na rachunek wskazany w Systemie.
 2. Za dzień spłaty Wierzytelności przez Kontrahenta uznaje się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy Finea.
 3. Finea będzie dokonywała zapłaty ceny w formie przelewów na rachunek bankowy Klienta wskazany w Systemie.
 4. Za dzień zapłaty ceny uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Finea.
 5. W przypadku gdy jakiekolwiek kwoty należne Finea z tytułu spłaty Wierzytelności zostaną przekazane przez Kontrahenta Klientowi lub Kontrahent dokona potrącenia swoich wierzytelności z Wykupioną Wierzytelnością lub Kontrahent dokona zapłaty kwoty należnej Finea z tytułu spłaty Wierzytelności na rzecz osoby trzeciej w ramach wielostronnej kompensaty zobowiązań, Klient zobowiązany jest nie później niż w terminie 2 dni kalendarzowych dokonać zwrotu otrzymanych kwot, a w przypadku potrącenia lub kompensaty wielostronnej dokonać zwrotu kwoty potrąconej lub skompensowanej na rachunek Finea.
 6. Finea jest uprawniona do zmniejszenia swoich zobowiązań wobec Klienta w drodze potrącenia przysługujących mu od Klienta należności, w tym wynikających z innego tytułu niż Umowa.
 7. Wpłaty otrzymywane od Kontrahentów lub inne podmioty płacące za Kontrahentów lub Klienta, Finea może zaliczać według własnego wyboru. Sposób zarachowania zastosowany przez Finea jest wiążący i znosi odmienne dyspozycje. Finea może dokonywać także potrąceń z wierzytelności niewymagalnych i zaliczenia na wierzytelności niewymagalne w przypadku istnienia jakichkolwiek wymagalnych wierzytelności należnych Finea od Klienta.

Par. 9.

[Prowizje, opłaty, odsetki i koszty]

 1. Za świadczone usługi Finea pobiera prowizje i opłaty określone w Indywidualnych Warunków Finansowania i Cenniku.
 2. Prowizja za finansowanie jest należna od dnia akceptacji przez Klienta Indywidualnych Warunków Finansowania.
 3. Z tytułu należnych prowizji Finea wystawia Klientowi fakturę z 7 – dniowym terminem płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od końca Okresu Rozliczeniowego. Faktura będzie zawierać szczegółowe zestawienie wszystkich prowizji należnych i pobranych w danym Okresie Rozliczeniowym.
 4. Klient upoważnia Finea do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu oraz do przesyłania tych faktur za pomocą komunikacji elektronicznej jak również udostępniania ich w Panelu Administracyjnym w Systemie.
 5. Prowizje i opłaty pobierane przez Finea będą powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek.
 6. Finea ma prawo do obciążania Klienta opłatami za realizację przelewów w Walutach Obcych.
 7. Jeżeli Klient wystawia faktury VAT w Walutach Obcych, to Zaliczkę oraz inne należności Klienta, w razie braku innego porozumienia, Finea przekaże w tych walutach. W rozliczeniach między Stronami wartość Wierzytelności lub wartość świadczeń pieniężnych Stron oraz wartość wpłat od Odbiorców będzie przeliczana na walutę polską według średniego kursu NBP na dzień poprzedzający dokonania przewalutowania.
 8. Jeżeli kurs Waluty Obcej właściwy dla dnia przekazania jakiejkolwiek należności Klienta będzie wyższy niż kurs euro właściwy dla dnia otrzymanie od Kontrahenta zapłaty, Finea może się domagać od Klienta zapłaty różnicy kursowej. Zapłata różnicy kursowej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej.
 9. W przypadku, gdy jakakolwiek spłata na rachunek Finea następuje w walucie innej niż waluta Wierzytelności, koszty mogące powstać z tego tytułu pokrywa Klient.

Par. 10.

[Monitorowanie i dochodzenie Wierzytelności]

 1. Jeżeli Kontrahent opóźnia się ze spłatą Wykupionej Wierzytelności, Finea wezwie Kontrahenta do zapłaty.
 2. Klient zobowiązany jest do przekazywania Finea wszelkich posiadanych dokumentów i informacji związanych z Wykupionymi Wierzytelnościami.
 3. Finea informuje Klienta o podejmowanych działaniach w celu uzyskania spłaty Wierzytelności od Kontrahentów, w szczególności o skierowaniu sprawy do sądu.
 4. Finea może zaniechać dochodzenia Wierzytelności na drodze sądowej, w szczególności w przypadku sporu co do istnienia, wysokości Wierzytelności, zgłoszenia przez Kontrahenta roszczeń wzajemnych albo też obawy co do możliwości wyegzekwowania Wierzytelności.
 5. Koszty związane ze skierowaniem sprawy do sądu ponosi Klient.

Par. 11.

[Opóźnienie]

 1. W przypadku:
  • opóźnienia w płatności jakiegokolwiek zobowiązania Kontrahenta o 14 dni;
  • opóźnienia w płatności jakiegokolwiek zobowiązania Klienta o 14 dni;
  • naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Umowy i nieusunięcie tego naruszenia w terminie 3 dni od wezwania Finea,

Finea może postawić Zadłużenie Klienta w stan Natychmiastowej Wymagalności. Oświadczenie Finea może zostać złożone w Systemie, na piśmie lub drogą e-mail.

 1. W przypadku zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalności Klienta lub Dłużnika, przez co strony rozumieją w szczególności:
  • wszczęcie egzekucji przeciwko Klientowi lub Dłużnikowi;
  • złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta lub Dłużnika

terminy 14 – dniowe określone w ust. 1 ulegają skróceniu do 3 dni.

 1. W przypadkach opisanych w ust. 1 Finea ma prawo:
 • dokonać rozliczenia Umowy w drodze potrącenia swojej wierzytelności wobec Klienta z Wykupionymi Wierzytelnościami, niezapłaconymi przez Kontrahentów;
 • zaliczyć należności Klienta, na poczet składników Zadłużenia Klienta według swojego wyboru.

Par. 12.

[Odpowiedzialność i obowiązki informacyjne Klienta]

 1. Finea oświadcza, iż dokonując Wykupu Wierzytelności działa w zaufaniu do oświadczeń i zapewnień Klienta, o których mowa w Par. 5 ust. 7 Umowy, a dokonanie Wykupu Wierzytelności niespełniających warunków określonych w Par. 5 ust. 7 Umowy naraża go na istotne ryzyko finansowe.
 2. Klienta oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż złożenie oświadczeń i zapewnień o których mowa w Par. 5 ust. 7 Umowy niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub zatajenie informacji istotnych z punktu widzenia stanu faktycznego lub prawnego Wierzytelności, stanowi rażące naruszenie Umowy, a nadto może wypełniać znamiona czynów zabronionych pod groźbą kary opisanych w Kodeksie karnym, w tym znamiona przestępstwa oszustwa.
 3. W czasie trwania umowy Klient zobowiązuje się informować o istnieniu lub pojawieniu się w umowach z Kontrahentami klauzul wyłączających lub ograniczających możliwość dokonywania przelewu wierzytelności oraz dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej przed sądami powszechnymi.
 4. W czasie trwania Umowy Klient zobowiązuje się zawiadamiać Finea, w terminie 2 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji, o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego w stosunku do Klienta lub jego Kontrahenta.
 5. Klient zobowiązuje się do informowania Finea najpóźniej w terminie 2 dni o zastrzeżeniach Kontrahenta co do istnienia lub wysokości Wykupionych Wierzytelności i o innych okolicznościach, z powodu których Kontrahent odmawia lub może odmówić spłaty Wierzytelności w Terminie Wymagalności lub w pełnej wysokości.
 6. Klient zobowiązuje się w terminie 2 dni od zaistnienia zdarzenia informować Finea o każdym posiadanym oraz nowo otwartym rachunku bankowym, złożonym wniosku o udzielenie faktoringu, zawartych umowach kredytowych, umowach faktoringu, umowach pożyczki bądź udzielonych poręczeniach.
 7. Klient zobowiązany jest do poinformowania Finea o zaistnieniu sporu pomiędzy Klientem a Kontrahentem, w ciągu 2 dni od momentu wystąpienia takiej sytuacji. W takim przypadku Klient zobowiązany jest, w uzgodnieniu z Finea, do podjęcia działań w celu korzystnego dla Finea rozstrzygnięcia tego sporu. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania w wyżej wymienionym zakresie.
 8. Klient jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni zawiadomić Finea w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną o wszystkich zdarzeniach, które mogą wpłynąć znacząco na jego kondycję finansową, w szczególności o:
  • uzyskaniu informacji o niekorzystnej sytuacji finansowej Kontrahenta, między innymi o:
   1. niezrealizowaniu płatności z powodu braku środków pieniężnych na koncie,
   2. pogorszeniu zachowań płatniczych Kontrahenta,
   3. wstrzymaniu przez Klienta kontaktów handlowych z powodu negatywnej oceny sytuacji finansowej Kontrahenta,
   4. rozpoczęciu przez Klienta postępowania sądowego w celu odzyskania należności lub wniesienia sprawy sądowej przeciwko Kontrahentowi,
   5. przekazaniu sprawy o odzyskanie należności do firmy windykacyjnej lub kancelarii prawnej,
   6. uzyskaniu informacji, z której wynika, że nastąpiła lub może nastąpić niewypłacalność Kontrahenta, w szczególności o zamiarze złożenia lub złożeniu przez Kontrahenta lub wobec Kontrahenta wniosku o ogłoszenie upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego;
  • uzyskaniu jakiejkolwiek kwoty od Kontrahenta tytułem spłaty Wierzytelności lub o fakcie odebrania dostarczonego wcześniej towaru.
 9. Klient zobowiązuje się powiadomić Finea o każdej informacji o pogorszeniu sytuacji finansowej Poręczyciela, w tym zbyciu albo w inny sposób uszczupleniu lub obciążeniu jego majątku.
 10. Klient jest zobowiązany do przechowywania wszelkich dokumentów, dotyczących współpracy z Kontrahentami i powstałych na ich podstawie Wierzytelności, nabywanych przez Finea oraz udostępniania tych dokumentów na każde żądanie Finea.
 11. Klient zobowiązuje się umieszczać w Systemie aktualne wyciągi z rachunków bankowych oraz pliki JPK-VAT do 7 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 12. Wszelkie obowiązki informacyjne Klient zobowiązany jest wykonywać niezwłocznie o ile Umowa lub niniejszy Regulamin nie przewidują ściśle określonego terminu.

Par. 13.

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem i przetwarzającym dane osobowe jest Finea.
 2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postanowień Umowy. Klientowi przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych stały się zbędne dla realizacji celu, w którym zostały zebrane.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.
 4. Finea ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom współpracującym przy zawarciu i realizacji Umowy.

Par. 14.

[Komunikacja między Stronami]

 1. Wszelka korespondencja, oświadczenia woli i zawiadomienia, o ile Umowa lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, będą dokonywane w formie elektronicznej, za pomocą Systemu i adresów email przypisanych Klientowi w Systemie.
 2. Zmiana adresów wskazanych w Umowie następuje poprzez aktualizację danych w Systemie. W przypadku niedokonania aktualizacji, wszelką korespondencję uważa się za skutecznie doręczoną na adres wskazany w Systemie.
 3. Do składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu Klienta Osoby upoważnione, wskazane w Systemie. W czasie trwania Umowy Klient może dokonywać zmian Osób upoważnionych, przy czym każda zmiana musi być dokonana w Systemie.

Par. 15.

[Czas trwania i rozwiązanie Umowy]

 1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, a w okolicznościach przewidzianych w ust. 4 Finea może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub w innym terminie przez siebie określonym.
 2. Wypowiedzenie, jak również oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia zaczyna biec, a rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie określonym przez Finea jest skuteczne, od dnia doręczenia drugiej stronie odpowiednio wypowiedzenia bądź oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
 3. Finea może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w innym terminie przez niego określonym w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta w szczególności niżej wymienionych obowiązków wynikających z Umowy lub wystąpienia niżej wymienionych zdarzeń:
 • utrzymywanie się zaległości Klienta wobec Finea przez okres dłuższy niż 14 dni, a w przypadku niewypłacalności Klienta albo zagrożenia jego niewypłacalnością przez co strony rozumieją w szczególności złożenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub wszczęcie przeciwko niemu egzekucji – przez okres dłuższy niż 3 dni;
 • złożenie Finea przez Klienta całkowicie lub częściowo nieprawdziwego oświadczenia wiedzy, w szczególności przedłożenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane, złożenie nieprawdziwych oświadczeń mogących mieć wpływ na decyzję Finea w przedmiocie zawarcia lub wykonywania Umowy;
 • niewywiązanie się przez Klienta z któregokolwiek obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 12;
 • wystąpienie zmian w strukturze lub reprezentacji Klienta albo też zmiany przedmiotu lub formy prowadzenia przez niego działalności;
 • pogorszenie sytuacji finansowej Klienta lub wystąpienie symptomów takiego pogorszenia, takich jak zwiększenie zobowiązań lub przeterminowanych należności, pojawienie się wpisu w jakiejkolwiek bazie dłużników;
 • pogorszenie się zachowań płatniczych Kontrahentów;
 • rozpoczęcie przeciwko Klientowi postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
 • nieprzedłożenia Finea przez Klienta dokumentów (w tym oryginałów dokumentów przesłanych uprzednio pocztą elektroniczną) lub nieudzielenia informacji, wymaganych postanowieniami Umowy lub żądanych przez Finea, pomimo upomnienia przez Finea;
 • złożenia przez Klienta nieprawdziwych informacji lub przedłożenia wadliwych dokumentów potwierdzających sytuację finansową Klienta;
 • nieumieszczenia w fakturze klauzuli o przeniesieniu wierzytelności na rzecz Finea albo numeru rachunku Finea jako właściwego do zapłaty, jeżeli taki obowiązek wynika z Umowy;
 • podjęcia przez Klienta działań zmierzających do niedokonania przez Kontrahenta zapłaty za Wierzytelności na rzecz Finea, w szczególności złożenia Kontrahentowi oświadczenia o zmianie rachunku bankowego właściwego do dokonania wpłaty lub złożenia Kontrahentowi oświadczenia o odwołaniu cesji;
 • dokonania przez Klienta korekty wykupionej Faktury bez wiedzy i zgody Finea;
 • zgłoszenia przez Klienta do sfinansowania Wierzytelności uprzednio zbytych na rzecz innego podmiotu;
 • zgłoszenia przez Klienta do Wykupu Wierzytelności, co do których Kontrahent zgłosił wcześniej zarzuty: co do ich istnienia, wysokości, terminu wymagalności, niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy lub usługi przez Klienta na rzecz Kontrahenta;
 • zgłoszenia przez Klienta do sfinansowania Wierzytelności uprzednio zajętych przez organ egzekucyjny bez poinformowania o tym fakcie Finea.
 1. Z chwilą złożenia przez Finea oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym całe Zadłużenie Klienta staje się natychmiast wymagalne (Natychmiastowa Wymagalność).
 2. Finea w przypadkach określonych w ust. 4 może postawić zadłużenie Klienta w stan Natychmiastowej Wymagalności również bez konieczności jednoczesnego składania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
 3. W przypadku postawienia Zadłużenia Klienta w stan Natychmiastowej Wymagalności, Finea, niezależnie od prowizji oraz innych opłat określonych w Indywidualnych Warunkach Finansowania oraz w Cenniku, jest uprawniona do naliczania w wysokości określonej w art. 481 Kodeksu cywilnego od kwoty wypłaconych Zaliczek.
 4. Po całkowitej spłacie Zadłużenia przez Klienta, Finea dokona Cesji Zwrotnej nierozliczonych Wierzytelności.

Par. 16.

[Skutki wypowiedzenia i rozwiązania Umowy]

 1. Z chwilą wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, Finea zaprzestaje dalszego wykupu Wierzytelności oraz jest uprawniony zaliczać wszelkie płatności wpływające do Finea od Kontrahentów na zmniejszenie Zadłużenia Klienta wobec Finea.
 2. Z datą rozwiązania Umowy Limit finansowania faktur oraz Limity Kontrahentów wygasają.
 3. Rozwiązanie Umowy nie zwalnia stron z obowiązku wzajemnych rozliczeń i nie wpływa na ważność zobowiązań stron wynikających z Wykupionych Wierzytelności.

Par. 17.

[Postępowanie reklamacyjne]

 1. W przypadku naruszenia przez Finea obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie Klient może złożyć reklamację w Systemie.
 2. Reklamacja powinna zostać wniesiona nie później niż w terminie 7 dni od poznania przez Klienta podstaw Reklamacji i powinna zawierać jej podstawę i uzasadnienie.
 3. Po wpłynięciu Reklamacji Finea niezwłocznie przeprowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i poinformuje Klienta w o jego wyniku w terminie 7 dni.
 4. W uzasadnionych przypadkach Finea może poinformować Klienta o konieczności wydłużenia terminu na rozpatrzenie Reklamacji, wskazując przyczynę wydłużenia terminu oraz przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji.
 5. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Finea poinformuje Klienta niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, umieszczając odpowiedź w Systemie oraz wysyłając jej treść na adres email Klienta wskazany w Systemie.

Par. 18.

[Postanowienia dodatkowe i końcowe]

 1. Klient wyraża zgodę, aby Finea zasięgała wszelkich informacji dotyczących Klienta i prowadzonej przez niego działalności u podmiotów trzecich, w szczególności bankach, instytucjach finansowych, krajowych rejestrach długów, giełdach wierzytelności oraz u jego Kontrahentów.
 2. W okresie obowiązywania Umowy jak również po jej rozwiązaniu, ale przed całkowitą spłatą Zadłużenia, Finea jest uprawniony do dokonywania wizytacji pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i magazynowych Klienta, wglądu do jego ksiąg handlowych, sporządzania kopii i odpisów dokumentów Klienta.
 3. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności treści Umowy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. Poufnością objęte są również informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy. Obowiązek te nie wiąże stron, gdy chodzi o należyte wykonanie Umowy lub o dochodzenie roszczeń z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonania.
 4. Klient powierza Finea przetwarzanie danych osobowych Osób Upoważnionych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy przez Finea lub inne podmioty, z którymi Finea współpracuje przy wykonywaniu Umowy.
 5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w związku ze świadczeniem usług przez Finea lub inne podmioty, z którymi Finea współpracuje przy wykonywaniu Umowy.
 6. W celu należytego wykonania Umowy, Finea jest uprawniona do posłużenia się osobami trzecimi, a także przekazywania im informacji objętych poufnością.
 7. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że uprawnienie, o którym mowa w art.10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, będzie przysługiwać Finea dla każdej wymagalnej Wierzytelności (faktury) nabywanej od Klienta jak i każdej wierzytelności Finea z tytułu wynagrodzenia.
 8. System umożliwia wysłanie wiadomości z zaproszeniem do korzystania z Systemu osobom nie będących Użytkownikami. Ilekroć Użytkownik zaprasza do zarejestrowania się w Systemie, winien upewnić się, o ile niniejsze postanowienie ma zastosowanie, czy dysponuje stosowną zgodą na przesyłanie informacji handlowej na wykorzystywany przez tą osobę adres email lub numer telefonu komórkowy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
 9. Klient nie ma prawa przenosić na osoby trzecie wierzytelności, jakie będą mu przysługiwać wobec Finea na podstawie Umowy.
 10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur ich korekt oraz duplikatów w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Przesyłanie przez Finea faktury w formie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Klienta faktur w formie papierowej. Oświadczenie nie wyłącza prawa Finea do przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku awarii systemu lub innych zdarzeń losowych leżących po stronie Klienta.
 11. Faktura wystawiona w formie elektronicznej jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty w rozumieniu art. 455 KC, określającym w szczególności sposób i termin dokonania płatności.
 12. Wszelkie spory wynikłe z zawarcia i wykonywania Umowy oraz Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według miejsca siedziby Finea.
 13. Finea może dokonać zmiany treści Regulaminu, informując Klienta o wprowadzonych zmianach w Systemie oraz za pomocą wiadomości email wysłanej do Osób Upoważnionych wskazanych w Systemie. Brak zastrzeżeń w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.

Regulamin Finansowania Zakupów

§ 1.
[Definicje]
Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć:
Finea – Finea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Branickiego 15, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 737710;
Klient – przedsiębiorca zawierający z Finea Umowę ramową, pierwotnie zobowiązany do zapłaty Wierzytelności na rzecz Kontrahenta;
Kontrahent – zaakceptowany przez Finea przedsiębiorca – wierzyciel Klienta, w którego prawa w stosunku do Klienta wstępuje Finea, w wyniku spłaty zobowiązań Klienta z tytułu Wierzytelności;
Kod SMS – jednorazowy kod, przesyłany na żądanie Klienta na Numer Telefonu Komórkowego Klienta, służący do identyfikacji Klienta i autoryzacji jego jednorazowych dyspozycji dokonywanych w Systemie;
Limit finansowania zakupów – maksymalna kwota, jaka może zostać wypłacona Klientowi z tytułu Wykupionych Wierzytelności;
Limit Kontrahenta – maksymalna kwota, jaka może zostać wypłacona Klientowi z tytułu Wykupionych Wierzytelności od danego Kontrahenta;
Natychmiastowa Wymagalność: powstająca z chwilą złożenia jednostronnego oświadczenia Finea (bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu) wymagalność całego Zadłużenia Klienta, w tym również zobowiązań, których termin płatności jeszcze nie nastąpił oraz obowiązek zwrotu wszystkich wypłaconych środków, nawet jeśli Termin Wymagalności Wierzytelności względem Kontrahenta jeszcze nie nastąpił;
Numer Telefonu Komórkowego Klienta – numer telefonu komórkowego Klienta przypisany do niego w Systemie, na który jest przesyłany jednorazowy kod SMS;
Regulamin – niniejszy Regulamin;
Osoba upoważniona – Użytkownik posiadający uprawnienia do reprezentacji Klienta wobec osób trzecich, w tym do składania w imieniu Klienta oświadczeń wiedzy, woli, w tym zaciągania poprzez Systemie w imieniu Klienta zobowiązań oraz nadawania uprawnień innym Użytkownikom;
Panel Administracyjny – dostępna dla Użytkowników część Systemu, zawierająca dane Użytkowników, umożliwiająca zarządzanie Użytkownikami i nadawanie im uprawnień;
Podmiot Powiązany – podmiot powiązany kapitałowo, organizacyjnie lub personalnie, a w szczególności bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Klienta albo który bezpośrednio lub pośrednio kontroluje Klienta albo jest kontrolowany bezpośrednio lub pośrednio przez ten sam podmiot, który kontroluje Klienta. Sytuacja kontroli występuje w szczególności, jeśli:
jeden podmiot posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (zależne) co najmniej 10% głosów w organach innego podmiotu (zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
jeden podmiot jest uprawniony do powoływania lub odwoływania jakiegokolwiek członka organów zarządzających lub nadzorczych innego podmiotu (zależnego),
co najmniej jeden członek zarządu lub organu nadzoru jednego podmiotu (zależnego) jest jednocześnie członkiem zarządu, prokurentem lub osobą pełniącą funkcje kierownicze drugiego podmiotu albo innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności,
jeden podmiot może wywierać wpływ na prowadzenie działalności przez inny podmiot;
Podpis elektroniczny – Indywidualny podpis elektroniczny Klienta weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, służący do identyfikacji Klienta i autoryzacji jego dyspozycji dokonywanych w Systemie;
Spór – zdarzenie obejmujące wszelkie rozbieżności między Kontrahentem a Klientem lub osobą trzecią, dotyczące w szczególności zasadności, wysokości, wymagalności Wierzytelności;
System – aplikacja służąca do obsługi transakcji i wymiany informacji, dostępna za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej pod adresem https://www.finea.pl/;
Termin Wymagalności – termin płatności wynikający z faktury;
Termin Spłaty – Termin płatności Wierzytelności, liczony od Terminu Wymagalności do dnia, w którym Klient zobowiązany jest dokonać płatności do Finea, określony w Indywidualnych Warunkach Finansowania Zakupów; za dzień zapłaty Wierzytelności przez Klienta uznaje się dzień uznania rachunku Finea;
Umowa – Umowa Ramowa pomiędzy Finea a Klientem;
Użytkownik – osoba wskazana przez Klienta, posiadająca dostęp do Systemu w imieniu Klienta o nadanym w Systemie zakresie uprawnień;
Waluta rozliczeniowa – polski złoty lub Waluta Obca w przypadku gdy Wierzytelność jest wyrażona w tej walucie;
Waluty Obce – Euro (EUR), dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP);
Wierzytelność – wierzytelność pieniężna przysługująca Kontrahentowi od Klienta z tytułu umów sprzedaży bądź dostawy towarów, usług lub praw, zawieranych pomiędzy tymi podmiotami, w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, udokumentowana fakturą oraz innymi dokumentami wymaganymi przez Finea;
Wykup Wierzytelności – zapłata Wierzytelności zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, w wyniku której Finea wstępuje w prawa wierzyciela Wierzytelności;
Wykupione Wierzytelności – Wierzytelności, które zostały sfinansowane przez Finea poprzez ich zapłatę na rzecz Kontrahenta;
Zadłużenie – aktualna pozostała do spłaty wartość wypłaconych przez Finea Zaliczek z tytułu Wykupionych Wierzytelności oraz należne Finea prowizje, odsetki oraz inne opłaty określone w Umowie;
Zaliczka – ustalona procentowo część ceny Wykupionych Wierzytelności, wypłacana Kontrahentowi.

§ 2.
[Przedmiot Regulaminu]
Finea zobowiązuje się do świadczenia usług Wykupu Wierzytelności, których dłużnikiem jest Klient, a wierzycielem Kontrahent, w drodze ich zapłaty na rzecz Kontrahenta i wstąpienie w jego prawa względem Klienta oraz monitorowania i rozliczania tych wierzytelności w Systemie.
Finea może wyrazić zgodę na Wykup Wierzytelności po terminie płatności określonym na fakturze. Odsetki za opóźnienie w zapłacie obciążają Klienta.
Poprzez Wykup Wierzytelności Finea wchodzi w prawa wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Klient wyraża zgodę na wstąpienie Finea w prawa wierzyciela.
Finea wykupuje Wierzytelność wraz ze związanymi z nią prawami, w szczególności zabezpieczeniami. Klient zobowiązany jest do dokonania wszystkich czynności, które są wymagane do przejścia zabezpieczeń na Finea.
Strony określą Indywidualne Warunki Finansowania Zakupów dla potrzeb każdej transakcji.

§ 3.
[Zawarcie Umowy]
W celu zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest do:
Założenia Konta w Systemie;
Zaakceptowania Umowy poprzez z wykorzystywaniem elektronicznych środków komunikowania się z Finea. poprzez wysłanie skanu Umowy podpisanej przez Osobę Upoważnioną lub umieszczenia tego skanu w Systemie.
Wykonaniu Przelewu weryfikacyjnego na kwotę 1 zł.
W celu założenia konta w Systemie Klient:
Podaje swój NIP, adres e-mail;
Wskazuje rachunek bankowy do rozliczeń z Finea;
Ustanawia hasło;
Potwierdza adres e-mail przy użyciu kodu weryfikacyjnego;
Wskazuje dane Osoby Upoważnionej wraz z numerem telefonu, podlegającym weryfikacji przy użyciu kodu PIN;
Podaje informacje na temat przedsiębiorstwa oraz swojej sytuacji majątkowej;
przesyła wyciąg z rachunku bankowego i plik JPK-VAT
Akceptuje Regulamin.
Po otrzymaniu przez Finea akceptacji Umowy i przelewu weryfikacyjnego, Finea potwierdza zawarcie Umowy przesyłając jej treść na adres e-mail Klienta, aktywuje Umowę w Systemie oraz zamieszcza jej obraz w Systemie. Za datę zawarcia Umowy strony uznają datę wysłania Umowy na adres e-Mail Klienta.
Zmiana Umowy będzie wymagać zachowania formy dokumentowej, o której mowa w art. 772(2) Kodeksu cywilnego.

§ 4.
[System]
Korzystanie z Systemu wymaga posiadania komputera osobistego podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz telefonu komórkowego z aktywną kartą SIM lub Podpisu Elektronicznego.
Po pozytywnej weryfikacji Klienta w Systemie, Finea na wniosek Klienta ustanawia Osoby Upoważnione oraz innych Użytkowników i wysyła na ich adresy email wskazane w formularzu rejestracyjnym loginy służące do logowania do Systemu.
System obliguje każdego Użytkownika do ustawienia indywidualnego hasła (PIN) przy pierwszym logowaniu do Systemu.
Identyfikacja Użytkownika w Systemie polega na prawidłowym podaniu loginu i hasła (PIN).
Użytkownik zobowiązany jest chronić login, hasło PIN oraz telefon komórkowy, którego numer został udostępniony w Systemie w celu dokonywania autoryzacji w Systemie z należytą starannością.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ich udostępnienie osobom trzecim. W przypadku ryzyka wejścia osób trzecich w posiadanie hasła PIN, Użytkownik powinien niezwłocznie dokonać jego zmiany.
W przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty, użycia przez osobę nieuprawnioną karty SIM telefonu komórkowego, którego numer został wskazany przez Użytkownika do przesyłania Kodów SMS oraz w innych uzasadnionych przypadkach, Użytkownik jest obowiązany niezwłocznie zgłosić zastrzeżenie numeru telefonu komórkowego.
Klient ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje zrealizowane przez Finea na podstawie dyspozycji złożonych w imieniu Klienta przez osoby nieuprawnione przy użyciu loginu, hasła, kodów SMS Klienta.

§ 5.
[Wykup Wierzytelności]
Finea będzie dokonywała Wykupu Wierzytelności przysługujących Kontrahentom względem Klienta.
Klient będzie wprowadzał do Systemu dane Wierzytelności, które chce przedstawić do Wykupu oraz umieszczał w Systemie obrazy oryginalnych faktur.
Wierzytelność musi być udokumentowana fakturą, sporządzoną zgodnie z przepisami prawa i umową z Kontrahentem oraz podpisaną przez Klienta.
Klient oświadcza, że przedstawiane do Wykupu Wierzytelności:
istnieją, przysługują wyłącznie Kontrahentowi i nie są przedmiotem Sporu;
przysługują Kontrahentom nie będącemu Podmiotami Powiązanymi z Klientem ani między sobą;
nie są objęte żadnymi ustawowymi ani umownymi ograniczeniami lub wyłączeniami w rozporządzaniu;
są wolne od jakichkolwiek innych obciążeń, w szczególności na rzecz osób trzecich, w tym Skarbu Państwa, a zwłaszcza nie stanowią przedmiotu zabezpieczenia na rzecz wyżej wymienionych podmiotów (m.in. z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, podatków, cła);
nie zostały objęte postępowaniem przed sądem powszechnym albo sądem polubownym lub innym organem arbitrażowym albo mediacyjnym, a także nie są objęte postępowaniem egzekucyjnym lub administracyjnym oraz nie są przedmiotem zajęcia w postępowaniu egzekucyjnym lub administracyjnym;
nie są objęte postępowaniem naprawczym lub upadłościowym.
Wierzytelność zgłoszona do Wykupu musi uwzględniać:
rozliczone przez Kontrahenta przedpłaty bądź zaliczki dokonane przez Klienta na poczet Wierzytelności wynikającej z faktury;
udzielony Klientowi przez Kontrahenta rabat, upust lub kwotę dokonanej korekty wartości brutto faktury, w szczególności z tytułu zwrotu części towaru, reklamacji, itp.
Złożenie Wniosku o Wykup Wierzytelności jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta:
poprawności i prawdziwości danych umieszczonych w fakturze przedstawionej do Wykupu, w szczególności, że towary/usługi objęte tą fakturą zostały przez Klienta odebrane i jakość wykonanych usług/otrzymanego towaru nie budzi zastrzeżeń mogących powodować korektę wartości tego zobowiązania w przyszłości;
wyrażenia zgody na spłatę jego zobowiązań (art. 518 §1 pkt 3 Kodeksu cywilnego);
Po weryfikacji Wierzytelności Finea przedstawi w Systemie Indywidualne Warunki Finansowania Zakupów.
Akceptacja przez Klienta w Systemie Indywidualnych Warunków Finansowania Zakupów dla danej transakcji jest równoznaczna z uznaniem obowiązku zapłaty kwoty zobowiązania wynikającego z Wniosku o Wykup wraz z prowizjami należnymi Finea z tego tytułu.

Spłata zobowiązania względem Kontrahenta nastąpi w Terminie Wymagalności, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 dni od daty zaakceptowania Wniosku o Wykup.
Finea może dokonywać Wykupu Wierzytelności wyrażone w Walutach Obcych, dokonując ich przeliczenia na złote polskie po kursie wskazanym w Panelu Administracyjnym.
Jeżeli spłata Wykupionej Wierzytelności powoduje ujemne różnice kursowe w Systemie, Klient jest zobowiązany zwrócić na rzecz Finea równowartość tych ujemnych różnic kursowych.
Z chwilą dokonania Wykupu Wierzytelności Finea wchodzi w prawa wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego. Klient wyraża zgodę na wstąpienie Finea w prawa wierzyciela.

§ 6.
[Limit finansowania zakupów, Zaliczka]
Finea dokonuje Wykupu Wierzytelności w złotych albo w jednej z Walut Obcych do wysokości przyznanego Limitu finansowania zakupów na podstawie złożonego każdorazowo przez Klienta Wniosku o Wykup Wierzytelności.
Zaliczkę stanowi wartość brutto Wykupionej Wierzytelności, pomniejszona o:
rozliczone przez Kontrahenta przedpłaty bądź zaliczki dokonane przez Klienta na poczet Wierzytelności wynikającej z faktury;
udzielony Klientowi przez Kontrahenta rabat, upust lub kwotę dokonanej korekty wartości brutto faktury, w szczególności z tytułu zwrotu części towaru, reklamacji, itp.
Finea wypłaca Zaliczkę w formie przelewów na rachunek bankowy Klienta wskazany przy rejestracji.
Wniosek o Wykup Wierzytelności rozpatrywany jest niezwłocznie, a wypłata Zaliczki następuje nie później niż w następnym dniu roboczym.
W przypadku konieczności przeliczenia wpłacanych lub potrącanych przez Finea kwot wynikających z niniejszej Umowy z Walut Obcych na złote polskie (PLN), zastosowanie będzie miał kurs wymiany wskazany przez Finea w Panelu Administracyjnym.
Za dzień wypłaty Zaliczki uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Finea.
Finea może wyrazić zgodę na przekroczenie Limitu finansowania zakupów lub Limitu Kontrahenta poprzez zaakceptowanie Wykupu Wierzytelności przekraczających te limity.
Finea może dokonywać potrąceń wszelkich przysługujących jej wierzytelności Z wierzytelności przysługujących Klientowi, w tym również w ramach wykupów realizaowanych na podstawie Regulaminu Finansowania Faktur.
W przypadku gdy Wykup dotyczy faktury w Walucie Obcej i konieczne jest jej przeliczenie na złote polskie następuje to po kursie wskazanym przez Finea w Panelu Administracyjnym.
Finea jest uprawniona do kontaktowania się z Kontrahentem w celu uzyskania potwierdzenia danych dotyczących Wierzytelności, w szczególności do:
weryfikacji Wierzytelności drogą telefoniczną lub elektroniczną;
okresowego pisemnego potwierdzania sald;
wizytacji Kontrahenta, za jego zgodą.

§ 7.
[Spłata Wierzytelności]
Klient zobowiązuje się do spłaty Wykupionych Wierzytelności na rachunek Finea w Terminie Spłaty.
W przypadku, gdy Klient dokona spłaty w innej walucie, niż waluta w której Finea dokonała zapłaty Kontrahentowi, Finea przeliczy tę spłatę w oparciu o kurs sprzedaży dewiz w banku Finea z dnia dokonania przewalutowania.
Finea rozlicza Wierzytelność po dokonaniu spłaty przez Klienta.
Wszelkie płatności na rzecz Finea w związku z wykonywaniem Umowy są dokonywane na rachunek wskazany w Systemie/Umowie.
Za dzień spłaty Wierzytelności przez Klienta uznaje się dzień faktycznego wpływu środków na rachunek bankowy Finea.
Każda spłata dokonana przez Klienta może być zaliczona na poczet Wierzytelności najwcześniej wymagalnej, w pierwszej kolejności na poczet należności ubocznych.
W przypadku, gdy jakiekolwiek kwoty należne Finea z tytułu spłaty Wierzytelności zostaną przekazane przez Klienta na rachunek Kontrahenta lub Klient dokona potrącenia swoich wierzytelności z Wykupioną Wierzytelnością, Finea może wstrzymać Wykup kolejnych Wierzytelności danego Kontrahenta oraz uprawniony jest do zaliczenia późniejszych spłat od Klienta na poczet Wierzytelności potrąconej lub spłaconej bezpośrednio do Kontrahenta.
W przypadku wystąpienia nadpłaty nieprzekraczającej kwoty 1PLN/1EUR/1USD Finea będzie dokonywała jej umorzenia.
Finea jest uprawniona do zmniejszenia swoich zobowiązań wobec Klienta w drodze potrącenia przysługujących mu od Klienta należności, w tym wynikających z innego tytułu niż Umowa.
Otrzymywane Wpłaty Finea może zaliczać według własnego wyboru. Sposób zarachowania zastosowany przez Finea jest wiążący i znosi odmienne dyspozycje. Finea może dokonywać także potrąceń z wierzytelności niewymagalnych i zaliczenia na wierzytelności niewymagalne w przypadku istnienia jakichkolwiek wymagalnych wierzytelności należnych Finea od Klienta.

§ 8.
[Prowizje, opłaty, odsetki i koszty]
Za świadczone usługi Finea pobiera prowizje i opłaty określone w Indywidualnych Warunków Finansowania Zakupów i Cenniku.
Z tytułu należnych prowizji Finea wystawia Klientowi fakturę z chwilą spłaty zadłużenia wraz z należnymi prowizjami. Finea może naliczyć prowizje na koniec danego miesiąca, jeżeli Termin Spłaty przypada w miesiącu następnym albo w miesiącu, w którym przypadał Termin Spłaty, spłata faktycznie nie nastąpiła.
z 7 – dniowym terminem płatności w terminie 1 dnia kalendarzowego od końca Okresu Rozliczeniowego. Faktura będzie zawierać szczegółowe zestawienie wszystkich prowizji należnych i pobranych w danym Okresie Rozliczeniowym.
Klient upoważnia Finea do wystawienia faktur VAT bez jego podpisu oraz do przesyłania tych faktur za pomocą komunikacji elektronicznej jak również udostępniania ich w Panelu Administracyjnym w Systemie.
Prowizje i opłaty pobierane przez Finea będą powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązujących stawek.
Finea ma prawo do obciążania Klienta opłatami za realizację przelewów w Walutach Obcych.
W przypadku gdy podstawą obliczenia prowizji należnej Finea jest Należność wyrażona w Walucie Obcej naliczenie należnej Finea prowizji nastąpi również w Walucie Obcej.
Jeżeli Kontrahent wystawia faktury VAT w Walucie Obcej to Zaliczkę Finea przekaże w tej walucie i spłata Wierzytelności przez Klienta nastąpi w tej walucie.
Jeżeli kurs Waluty Obcej właściwy dla dnia przekazania jakiejkolwiek należności Kontrahenta będzie wyższy niż kurs tej waluty właściwy dla dnia otrzymanie od Klienta spłaty, Finea może się domagać od Klienta zapłaty różnicy kursowej. Zapłata różnicy kursowej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej.
W przypadku, gdy jakakolwiek zapłata przez Finea następuje w Walucie Obcej, koszty mogące powstać z tego tytułu pokrywa Klient.

§ 9.
[Monitorowanie i dochodzenie Wierzytelności]
Jeżeli Klient opóźnia się ze spłatą Wierzytelności lub zapłatą Prowizji, Finea jest uprawniona do:
wezwania Klienta do zapłaty oraz podjęcia wszystkich przewidzianych prawem działań w celu uzyskania ich spłaty;
wstrzymania możliwości Wykupu Wierzytelności oraz administrowania przez Zobowiązaniami w Systemie;
poinformowania obecnych i potencjalnych Kontrahentów Klienta, którzy chcieliby rozliczać swoje należności i zobowiązania z Klientem za pomocą Systemu, że Klient został zablokowany w Systemie;
wpisania Klienta do współpracujących z Finea rejestrów dłużników;
wystawienia Wierzytelności na sprzedaż na wszystkich współpracujących z Finea giełdach wierzytelności oraz dokonania ich sprzedaży.
W przypadku:
opóźnienia w płatności jakiegokolwiek zobowiązania o 14 dni;
naruszenia przez Klienta któregokolwiek postanowienia Umowy i nieusunięcie tego naruszenia w terminie 3 dni od wezwania Finea,
Finea może postawić Zadłużenie Klienta w stan Natychmiastowej Wymagalności.
W przypadku zagrożenia niewypłacalnością albo niewypłacalności Klienta lub Dłużnika, przez co strony rozumieją w szczególności:
wszczęcie egzekucji przeciwko Klientowi lub Dłużnikowi;
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta lub Dłużnika
terminy 14 – dniowe określone w ust. 1 ulegają skróceniu do 3 dni.
W przypadku opóźnienia w spłacie wykupionej faktury, trwającego do 30 dni, prowizje, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 2 i 5, liczone od wartości niespłaconej wierzytelności, za okres od dnia następnego po Terminie Wymagalności do dnia spłaty, ulegają zwiększeniu o 40%, a w przypadku opóźnienia powyżej 30 dni o 100%.
Finea może zaniechać dochodzenia Wierzytelności na drodze sądowej, jeżeli Klient zgłosi do Wykupu Wierzytelności na podstawie Regulaminu Finansowania Faktur.

§ 10.
[Odpowiedzialność i obowiązki informacyjne Klienta]
Finea oświadcza, iż dokonując Wykupu Wierzytelności działa w zaufaniu do oświadczeń i zapewnień Klienta, o których mowa w § 5 ust. 4, a dokonanie Wykupu Wierzytelności niespełniających warunków określonych w § 5 ust. 4 naraża go na istotne ryzyko finansowe.
Klienta oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż złożenie oświadczeń i zapewnień o których mowa w § 4 ust. 7 niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub zatajenie informacji istotnych z punktu widzenia stanu faktycznego lub prawnego Wierzytelności, stanowi rażące naruszenie Regulaminu, a nadto może wypełniać znamiona czynów zabronionych pod groźbą kary opisanych w Kodeksie karnym, w tym znamiona przestępstwa oszustwa.
W czasie trwania Umowy Klient zobowiązuje się zawiadamiać Finea, w terminie 2 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji, o wszczęciu postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego w stosunku do Klienta.
W czasie trwania Umowy Klient zobowiązuje się:
informować Finea na każde żądanie o swojej sytuacji finansowej;
informować Finea na każde żądanie dokumenty umożliwiające ocenę historii rozliczeń z Kontrahentami;
informować Finea o wniosku ogłoszenie jego upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.
informować Finea o wszelkich zaistniałych zdarzeniach lub uzyskanych informacjach mogących świadczyć o pogorszeniu kondycji finansowej Kontrahentów.
Klient zobowiązuje się nie zawierać w umowach z Kontrahentami klauzul wyłączających lub ograniczających możliwość dokonywania przelewu wierzytelności oraz dochodzenia wierzytelności na drodze sądowej przed sądami powszechnymi.
Odbiorca zobowiązany jest do poinformowania Finea o zaistnieniu Sporu pomiędzy nim a jego Kontrahentem niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po jego rozpoczęciu.
Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Finea o niekorzystnej sytuacji finansowej Kontrahenta.
Klient zobowiązuje się w terminie 2 dni od zaistnienia zdarzenia informować Finea o każdym posiadanym oraz nowo otwartym rachunku bankowym, złożonym wniosku o udzielenie faktoringu, zawartych umowach kredytowych, umowach faktoringu, umowach pożyczki bądź udzielonych poręczeniach.
Wszelkie obowiązki informacyjne Klient zobowiązany jest wykonywać niezwłocznie o ile Umowa lub niniejszy Regulamin nie przewidują ściśle określonego terminu.

§ 11.
[Ochrona danych osobowych]
1. Administratorem i przetwarzającym dane osobowe jest Finea.
2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji postanowień Umowy. Klientowi przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych stały się zbędne dla realizacji celu, w którym zostały zebrane.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz realizacji Umowy.
4. Finea ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom współpracującym przy zawarciu i realizacji Umowy.

§ 12.
[Komunikacja między Stronami]
Wszelka korespondencja, oświadczenia woli i zawiadomienia, o ile Umowa lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, będą dokonywane w formie elektronicznej, za pomocą Systemu i adresów email przypisanych Klientowi w Systemie.
Zmiana adresów wskazanych w Umowie następuje poprzez aktualizację danych w Systemie. W przypadku niedokonania aktualizacji, wszelką korespondencję uważa się za skutecznie doręczoną na adres wskazany w Systemie.
Do składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu Klienta Osoby upoważnione, wskazane w Systemie. W czasie trwania Umowy Klient może dokonywać zmian Osób upoważnionych, przy czym każda zmiana musi być dokonana w Systemie.

§ 13.
[Czas trwania i rozwiązanie Umowy]
Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, a w okolicznościach przewidzianych w ust. 4 Finea może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub w innym terminie przez siebie określonym.
Wypowiedzenie, jak również oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia zaczyna biec, a rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie określonym przez Finea jest skuteczne, od dnia doręczenia drugiej stronie odpowiednio wypowiedzenia bądź oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
Finea może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub w innym terminie przez niego określonym w przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Klienta w szczególności niżej wymienionych obowiązków wynikających z Umowy lub wystąpienia niżej wymienionych zdarzeń:
utrzymywanie się zaległości Klienta wobec Finea przez okres dłuższy niż 14 dni, a w przypadku niewypłacalności Klienta albo zagrożenia jego niewypłacalnością przez co strony rozumieją w szczególności złożenie wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub wszczęcie przeciwko niemu egzekucji – przez okres dłuższy niż 3 dni;
złożenie Finea przez Klienta całkowicie lub częściowo nieprawdziwego oświadczenia wiedzy, w szczególności przedłożenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane, złożenie nieprawdziwych oświadczeń mogących mieć wpływ na decyzję Finea w przedmiocie zawarcia lub wykonywania Umowy;
niewywiązanie się przez Klienta z któregokolwiek obowiązku informacyjnego, o którym mowa w § 15;
wystąpienie zmian w strukturze lub reprezentacji Klienta albo też zmiany przedmiotu lub formy prowadzenia przez niego działalności;
pogorszenie sytuacji finansowej Klienta lub wystąpienie symptomów takiego pogorszenia, takich jak zwiększenie zobowiązań lub przeterminowanych należności, pojawienie się wpisu w jakiejkolwiek bazie dłużników;
pogorszenie się zachowań płatniczych Kontrahentów;
rozpoczęcie przeciwko Klientowi postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego lub restrukturyzacyjnego;
nieprzedłożenia Finea przez Klienta dokumentów (w tym oryginałów dokumentów przesłanych uprzednio pocztą elektroniczną) lub nieudzielenia informacji, wymaganych postanowieniami Umowy lub żądanych przez Finea, pomimo upomnienia przez Finea;
złożenia przez Klienta nieprawdziwych informacji lub przedłożenia wadliwych dokumentów potwierdzających sytuację finansową Klienta;
nieumieszczenia w fakturze klauzuli o przeniesieniu wierzytelności na rzecz Finea albo numeru rachunku Finea jako właściwego do zapłaty, jeżeli taki obowiązek wynika z Umowy;
podjęcia przez Klienta działań zmierzających do niedokonania przez Kontrahenta zapłaty za Wierzytelności na rzecz Finea, w szczególności złożenia Kontrahentowi oświadczenia o zmianie rachunku bankowego właściwego do dokonania wpłaty lub złożenia Kontrahentowi oświadczenia o odwołaniu cesji;
dokonania przez Klienta korekty wykupionej Faktury bez wiedzy i zgody Finea;
zgłoszenia przez Klienta do sfinansowania Wierzytelności uprzednio zbytych na rzecz innego podmiotu;
zgłoszenia przez Klienta do Wykupu Wierzytelności, co do których Kontrahent zgłosił wcześniej zarzuty: co do ich istnienia, wysokości, terminu wymagalności, niewykonania lub nienależytego wykonania dostawy lub usługi przez Klienta na rzecz Kontrahenta;
zgłoszenia przez Klienta do sfinansowania Wierzytelności uprzednio zajętych przez organ egzekucyjny bez poinformowania o tym fakcie Finea.
Z chwilą złożenia przez Finea oświadczenia o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym całe Zadłużenie Klienta staje się natychmiast wymagalne (Natychmiastowa Wymagalność).
Finea w przypadkach określonych w ust. 4 może postawić zadłużenie Klienta w stan Natychmiastowej Wymagalności również bez konieczności jednoczesnego składania oświadczenia o rozwiązaniu Umowy.
Po całkowitej spłacie Zadłużenia przez Klienta, Finea dokona Cesji Zwrotnej nierozliczonych Wierzytelności.

§ 14.
[Skutki wypowiedzenia i rozwiązania Umowy]
Z chwilą wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze stron, Finea zaprzestaje dalszego wykupu Wierzytelności oraz jest uprawniony zaliczać wszelkie płatności wpływające do Finea od Kontrahentów na zmniejszenie Zadłużenia Klienta wobec Finea.
Z datą rozwiązania Umowy Limit finansowania zakupów oraz Limity Kontrahentów wygasają.
Rozwiązanie Umowy nie zwalnia stron z obowiązku wzajemnych rozliczeń i nie wpływa na ważność zobowiązań stron wynikających z Wykupionych Wierzytelności.

§ 15.
[Postępowanie reklamacyjne]
W przypadku naruszenia przez Finea obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie Klient może złożyć reklamację w Systemie.
Reklamacja powinna zostać wniesiona nie później niż w terminie 7 dni od poznania przez Klienta podstaw Reklamacji i powinna zawierać jej podstawę i uzasadnienie.
Po wpłynięciu Reklamacji Finea niezwłocznie przeprowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i poinformuje Klienta w o jego wyniku w terminie 7 dni.
W uzasadnionych przypadkach Finea może poinformować Klienta o konieczności wydłużenia terminu na rozpatrzenie Reklamacji, wskazując przyczynę wydłużenia terminu oraz przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji.
O sposobie rozpatrzenia Reklamacji Finea poinformuje Klienta niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, umieszczając odpowiedź w Systemie oraz wysyłając jej treść na adres email Klienta wskazany w Systemie.

§ 16.
[Postanowienia dodatkowe i końcowe]
Klient wyraża zgodę, aby Finea zasięgała wszelkich informacji dotyczących Klienta i prowadzonej przez niego działalności u podmiotów trzecich, w szczególności bankach, instytucjach finansowych, krajowych rejestrach długów, giełdach wierzytelności oraz u jego Kontrahentów.
W okresie obowiązywania Umowy jak również po jej rozwiązaniu, ale przed całkowitą spłatą Zadłużenia, Finea jest uprawniony do dokonywania wizytacji pomieszczeń biurowych, produkcyjnych i magazynowych Klienta, wglądu do jego ksiąg handlowych, sporządzania kopii i odpisów dokumentów Klienta.
Strony zobowiązane są do zachowania w poufności treści Umowy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. Poufnością objęte są również informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy. Obowiązek te nie wiąże stron, gdy chodzi o należyte wykonanie Umowy lub o dochodzenie roszczeń z tytułu jej niewykonania lub nienależytego wykonania.
Klient powierza Finea przetwarzanie danych osobowych Osób Upoważnionych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy przez Finea lub inne podmioty, z którymi Finea współpracuje przy wykonywaniu Umowy.
Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w związku ze świadczeniem usług przez Finea lub inne podmioty, z którymi Finea współpracuje przy wykonywaniu Umowy.
W celu należytego wykonania Umowy, Finea jest uprawniona do posłużenia się osobami trzecimi, a także przekazywania im informacji objętych poufnością.
System umożliwia wysłanie wiadomości z zaproszeniem do korzystania z Systemu osobom nie będących Użytkownikami. Ilekroć Użytkownik zaprasza do zarejestrowania się w Systemie, winien upewnić się, o ile niniejsze postanowienie ma zastosowanie, czy dysponuje stosowną zgodą na przesyłanie informacji handlowej na wykorzystywany przez tą osobę adres email lub numer telefonu komórkowy zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur ich korekt oraz duplikatów w formie elektronicznej, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późniejszymi zmianami). Przesyłanie przez Finea faktury w formie PDF e-mailem automatycznie powoduje brak konieczności wystawiania i wysyłania do Klienta faktur w formie papierowej. Oświadczenie nie wyłącza prawa Finea do przesyłania faktur w formie papierowej w przypadku awarii systemu lub innych zdarzeń losowych leżących po stronie Klienta.
Faktura wystawiona w formie elektronicznej jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty w rozumieniu art. 455 KC, określającym w szczególności sposób i termin dokonania płatności.
Wszelkie spory wynikłe z zawarcia i wykonywania Umowy oraz Regulaminu rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy według dla Finea.
Finea może dokonać zmiany treści Regulaminu, informując Klienta o wprowadzonych zmianach w Systemie oraz za pomocą wiadomości email wysłanej do Osób Upoważnionych wskazanych w Systemie. Brak zastrzeżeń w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia oznacza zgodę na wprowadzone zmiany.

Wersja 1/1/1 obowiązująca od dnia 1.10.2018 r.