Rentowność przedsiębiorstwa: Jak ją policzyć i jak ją zrozumieć

Rentowność firmy to jeden z parametrów umożliwiających określenie, czy biznes jest dochodowy, czyli czy widoczna jest nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami. Jest ona ważniejsza od tego, czy przedsiębiorstwo przynosi znaczne przychody. Pojęcie to bowiem odnosi się do osiągania nie przychodów, lecz zysków.

Jak obliczyć rentowność firmy?
Żeby sprawdzić rentowność firmy można skorzystać z 4 rodzajów wskaźników:
– wskaźnika rentowności sprzedaży (ROS),
– wskaźnika rentowności aktywów (ROA),
– wskaźnika rentowności kapitałów własnych (ROE),
– wskaźnika rentowności inwestycji (ROI).

Co można wyczytać ze wskaźników rentowności?
Ogólna zasada wskazuje prawdę, że im wyższe wskaźniki rentowności, tym lepiej. Ale w odniesieniu do wskaźników finansowych same liczby niewiele znaczą. Należy je porównać przykładowo ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw w tej samej branży lub ze średnimi wskaźnikami dla danej gałęzi gospodarczej.
Dobrze jest także porównywać bieżące wskaźniki rentowności firmy z tymi z wcześniejszych okresów, a także ze wskaźnikami wynikającymi z planu finansowego. Wtedy spadek wartości wskaźnika rentowności w odniesieniu do wartości porównywanej wskazuje na to, że w celu osiągnięcia określonego zysku należy wprowadzić zmiany mające na celu zwiększenie przychodów, bądź obniżenie kosztów.

Wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)
Wskaźnik rentowności sprzedaży (ang. Return on Sale, ROS) bywa nazwany również wskaźnikiem rentowności handlowej. Umożliwia on określenie, jaki uśredniony zysk będzie możliwy do uzyskania z jednej jednostki przychodu ze sprzedaży.
Na rentowność sprzedaży można spojrzeć zarówno globalnie, odnosząc się do całości przychodów generowanych przez firmę, a także analizować ją bardziej szczegółowo w odniesieniu do poszczególnych klientów, segmentów rynku, swoich projektów i zleceń lub kategorii produktów. Obliczenie wskaźnika rentowności sprzedaży dla takich obszarów pomoże w określeniu, czy ten rynek jest opłacalny, bądź czy realizacja konkretnego zlecenie przynosi zakładane zyski.
Nie istnieje jeden wskaźnik rentowności sprzedaży, który można by określić jako dobry. Najważniejsze jest jednak to, jakiego rodzaju produkty są sprzedawane, jak długo się je produkuje i jak szybko można je sprzedać.

Czym jest próg rentowności?
Podczas analizy rentowności sprzedaży dobrze jest znać próg rentowności (ang. Break Even Point, BEP). Jest to parametr określający punkt graniczny czyli wielkość sprzedaży, przy której przychody i koszty prowadzenia działalności są takie same. W takiej sytuacji firma nie przynosi ani strat, ani zysków, a jej wynik finansowy jest równy zeru. Wyliczenie progu rentowności umożliwia określić:
– jak dużo trzeba sprzedać produktów/usług, aby pokryć całkowite koszty przedsiębiorstwa,
– jak bardzo należy zwiększyć sprzedaż, żeby osiągnąć zaplanowany wzrost zysku,
– jaka powinna być wielkość i struktura kosztów własnych,
– jaka powinna być cena sprzedawanych produktów/usług.

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA)
Wskaźnik rentowności aktywów (ang. Return on Assets, ROA) bywa określany także wskaźnikiem rentowności ekonomicznej albo wskaźnikiem rentowności majątku. Umożliwia on właściwą ocenę zdolności aktywów firmy do generowania zysków. Wyższa wartość ROA wskazuje na stabilniejszą sytuację finansową firmy. Wyliczając ten wskaźnik można zobaczyć, jak przedsiębiorstwo radzi sobie z osiąganiem zysków, a także korzystaniem ze swoich zasobów (maszyn, środków transportu, nieruchomości czy wartości niematerialnych i prawnych). Warto wiedzieć, że parametr ten biorą pod uwagę banki w czasie analizowania wniosków o kredyt czy pożyczkę. Wysoka rentowność ekonomiczna wskazuje na dobrą kondycję finansową firmy.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ang. Return on Equity, ROE) lub inaczej rentowność finansowa firmy podaje, jaki zysk przypada na jednostkę kapitału własnego. Umożliwia on ocenę, czy kapitał zainwestowany w dane przedsiębiorstwo przynosi zyski. Gdy znana jest rentowność kapitału firmy, można ocenić, czy warto było zainwestować w dany biznes. Najlepiej gdyby wskaźnik rentowności kapitału własnego był wyższy od stopy inflacji. Można uznać, że rentowność kapitału jest wystarczająco duża, gdy przewyższa oprocentowanie lokat lub obligacji skarbowych.
Dobrym sposobem na zwiększenie wskaźnika ROE jest wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania oraz skorzystanie z pozytywnego efektu dźwigni finansowej.

Wskaźnik rentowności inwestycji (ROI)
Wskaźnik rentowności inwestycji (ang. Return on Investment, ROI) zwie się również wskaźnikiem zwrotu z inwestycji. Jego wyliczenie umożliwia ocenę rentowności danej inwestycji. Porównanie wielkości spodziewanego zysku z bieżącymi nakładami może pomóc w decyzji o zaangażowaniu środków w dany projekt. Wskaźnik ten często używa się do oceny efektywność działań marketingowych, a także opłacalności korzystania z reklam.

Polecane dla Ciebie

Jak prawidłowo określić datę wykonania usługi na fakturze?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo częstą czynnością jest wystawianie faktur. Przychód uzyskujemy w dniu, w którym wydajemy rzeczy, wykonana zostaje dana usługa w całości albo choćby częściowo. Trzeba jednak pamiętać, żeby data była maksymalnie równoznaczna z dniem, gdy wystawiono fakturę bądź opłacono należność. Mówi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy – definicja i uprawnienia stron

Bardzo często korzystamy z możliwości zamawiania produktów w sklepach internetowych, zawieramy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo o świadczenie usług w celu dokonania naprawy jakiegoś sprzętu. Warto wtedy znać swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy i jego skutki prawne Odstąpienie od umowy zdefiniowane jest jako oświadczenie […]

Czytaj dalej

NDA – Umowa o zachowaniu poufności: Jakie elementy powinna zawierać?

W czasie podejmowania nowej współpracy przedsiębiorcy często zawierają klauzulę określającą obowiązki stron względem przekazywania informacji poufnych. Takie rozwiązanie zabezpiecza firmę przed utratą swoich strategii, bazy klientów i kontrahentów, planów finansowych, informacji handlowych, produktowych czy usługowych. Czym jest umowa NDA? Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement), nazywana także umową o zachowaniu poufności albo umową poufności, jest prawnym dokumentem […]

Czytaj dalej