Cash flow – dlaczego jest ważny dla Twojej firmy

Czy jest możliwość szybkiego ocenienia potencjału danego przedsiębiorstwa? Oczywiście! Posłuży temu tzw. cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych. Dowiedzmy się więc, na czym dokładnie polega cash flow oraz co ukazuje taki dokument.

Czym jest cash flow?
Cash flow jest sprawozdaniem z przepływów środków pieniężnych. Nazywa się je również sprawozdaniem z przepływów finansowych. Istotne jest to, że taki dokument daje możliwość podsumowania przepływu środków w przedsiębiorstwie. A to dlatego, że ukazuje on źródła tych środków i sposób, w jaki zostały wykorzystane.
Dzięki analizie cash flow można od razu zobaczyć stopień płynności finansowej firmy oraz skuteczność ściągania należności. Oprócz tego cash flow daje szansę poznania zdolności firmy do spłaty własnych zobowiązań. Innymi słowy, cash flow wskazuje na potencjał przedsiębiorstwa oraz jego kondycję finansową.
Warto także pamiętać o tym, że cash flow jest tylko jednym z elementów sprawozdania finansowego. Oprócz niego takie sprawozdanie złożone jest jeszcze z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Jednak to właśnie cash flow umożliwia zobaczyć, w jakiej sytuacji finansowej jest firma, ponieważ uwzględnia faktyczny przepływ pieniędzy. Z tego powodu, jeżeli chcemy ocenić potencjał danej firmy i poznać jej kondycję, analiza cash flow będzie niezastąpiona.

Kto jest zobowiązany do sporządzania cash flow?
Sporządzać raport cash flow muszą jednostki, które zobowiązane są do badania sprawozdań finansowych. Należą do nich m.in.: grupy kapitałowe, banki i SKOK-i, spółki akcyjne, spółki przejmujące oraz nowo związane. Ponadto zobowiązane do tego są także jednostki, które w poprzednim roku obrotowym spełniły dwa z następujących warunków:

  • w ujęciu średniorocznym zatrudniały przynajmniej 50 osób przeliczając na pełne etaty,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku była równa przynajmniej 2 500 000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i usług, a także operacji finansowych stanowiły równowartość co najmniej 5 000 000 euro.

Jak stworzyć dokument cash flow?
Rachunek przepływów pieniężnych musi być złożony z 3 głównych części. Są to przepływy pieniężne netto z działalności: operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej to wszystkie środki generowane w ramach podstawowej działalności firmy. Ta część cash flow odnosi się do fundamentów funkcjonowania firmy, w tym produkcji i sprzedaży produktów czy usług.
Natomiast przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej obejmują środki generowane bądź wydawane w ramach inwestycji koniecznych do funkcjonowania firmy. Ta kategoria cash flow obejmuje koszty, jakie w przyszłości mają przynieść danej firmie korzyści.
Zaś do przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej należy zaliczyć wszelkie środki finansowe, które pochodzą z zewnątrz. Do tej kategorii przypisuje się m.in.: kredyty, obligacje lub emisje akcji.
Oprócz wymienionych wyżej głównych części raport cash flow powinien obejmować następujące elementy: przepływy pieniężne netto razem, bilansowe zmiany stanu środków pieniężnych, środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego, jak również środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego.

Analiza cash flow
Wszystkie przedstawione wyżej główne części cash flow mogą dać wynik dodatni lub ujemny. Jak to zinterpretować?
Dodatni przepływ z działalności operacyjnej wskazuje na to, że firma jest w dobrej sytuacji finansowej. Oprócz tego o niezłej kondycji przedsiębiorstwa może również świadczyć dodatni przepływ z działalności finansowej.
Natomiast ujemny przepływ pieniężny w zakresie operacyjnym i finansowym to po prostu zła sytuacja finansowa firmy. Zaś ujemne przepływy inwestycyjne są wręcz równoznaczne z bankructwem przedsiębiorstwa.
Cash flow jest dokumentem, który umożliwia szybką ocenę sytuacji finansowej firmy. Ponadto, dzięki niemu w kilka chwil ocenić można potencjał przedsiębiorstwa, a nawet jego przyszłość. Należy jedynie wiedzieć, jak czytać informacje zawarte w rachunku przepływów pieniężnych.

Polecane dla Ciebie

Jak prawidłowo określić datę wykonania usługi na fakturze?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo częstą czynnością jest wystawianie faktur. Przychód uzyskujemy w dniu, w którym wydajemy rzeczy, wykonana zostaje dana usługa w całości albo choćby częściowo. Trzeba jednak pamiętać, żeby data była maksymalnie równoznaczna z dniem, gdy wystawiono fakturę bądź opłacono należność. Mówi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od […]

Czytaj dalej

Odstąpienie od umowy – definicja i uprawnienia stron

Bardzo często korzystamy z możliwości zamawiania produktów w sklepach internetowych, zawieramy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo o świadczenie usług w celu dokonania naprawy jakiegoś sprzętu. Warto wtedy znać swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy i jego skutki prawne Odstąpienie od umowy zdefiniowane jest jako oświadczenie […]

Czytaj dalej

NDA – Umowa o zachowaniu poufności: Jakie elementy powinna zawierać?

W czasie podejmowania nowej współpracy przedsiębiorcy często zawierają klauzulę określającą obowiązki stron względem przekazywania informacji poufnych. Takie rozwiązanie zabezpiecza firmę przed utratą swoich strategii, bazy klientów i kontrahentów, planów finansowych, informacji handlowych, produktowych czy usługowych. Czym jest umowa NDA? Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement), nazywana także umową o zachowaniu poufności albo umową poufności, jest prawnym dokumentem […]

Czytaj dalej