Jak prawidłowo określić datę wykonania usługi na fakturze?

Podczas prowadzenia działalności gospodarczej bardzo częstą czynnością jest wystawianie faktur. Przychód uzyskujemy w dniu, w którym wydajemy rzeczy, wykonana zostaje dana usługa w całości albo choćby częściowo. Trzeba jednak pamiętać, żeby data była maksymalnie równoznaczna z dniem, gdy wystawiono fakturę bądź opłacono należność. Mówi o tym art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Data wykonania usługi
Istnieją pewne usługi, przy których trudno jest określić datę ich wykonania. Przepisy prawa nie podają jednoznacznego zapisu, który wskazywałby, kiedy dana usługa zostanie wykonana. Pomimo wprowadzanych zmian w prawie wciąż nie istnieje definicja, która określiłaby chwilę wykonania usługi.
Dlatego za moment wykonania usługi zazwyczaj uznaje się dzień, gdy zrealizowane już są konkretne elementy umowy. To strony umowy zatem same ustalają, w jaki sposób dojdzie do zrealizowania zadania, a także kiedy można już mówić o ukończeniu usługi np. przygotowanie i podpisanie odpowiedniego protokołu odbioru czy przesłanie dokumentów odnośnie zlecenia, a także wiele innych. To charakter usługi zdecydowanie wpływa na to, czy dana usługa została zrealizowana.

Usługa pomiędzy wykonawcą a zleceniodawcą
Najpierw trzeba sprawdzić w umowie, jak zostało to ujęte między obiema stronami. Powinny tam się znajdować konkretne warunki określające, kiedy można mówić o wykonaniu usługi, której dotyczy umowa.
Zdarza się jednak czasem, że nie została podpisana żadna umowa. W takiej sytuacji usługę uważa się za wykonaną, gdy okoliczności potwierdzają to, np. odebrana została przez klienta przesyłka.
Gdy umowa została zawarta na dłuższy czas, wtedy usługa jest świadczona cały czas bez przerwy. Jest to tzw. tryb ciągły. Dotyczy to takich usług jak: stałe doradztwo czy usługi sprzątania danego obiektu. Wtedy zazwyczaj za datę powstania przychodu, a także wystawienia faktury uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego, który został wymieniony w umowie lub fakturze. Jednak nie może to być rzadziej niż raz na rok.

Kiedy usługę uznać za wykonaną?
Zazwyczaj usługodawca musi zrealizować wszystkie czynności związane z danym rodzajem usługi. Może pojawić się czasami wymóg zaakceptowania efektów usługi przez wykonawcę. Jest to element niezbędny do uznania usługi za wykonaną.

Oto dwa przykłady.
Firma A wynajęła lokal od firmy B. Umowę zawarto na czas nieokreślony i zastrzeżono miesięczny okres wypowiedzenia. Okres rozliczeniowy był liczony miesięcznie, a pieniądze za wynajem przekazywano zawsze na początku miesiąca za rozpoczynający się miesiąc.
W tym przypadku na fakturach będą zawsze wpisywane daty pierwszego dnia miesiąca.

W drugim przykładzie firma A poprosiła firmę B o zaprojektowanie ogrodu letniego. Najpierw przygotowano wizualizację tego miejsca. Określono termin ukończenia tworzenia projektu przez firmę. Prace postępowały zgodnie z harmonogramem i w ustalonym dniu nabywca mógł obejrzeć gotowy ogród. Lecz efekt trochę różnił się od ustalonych założeń.
W takim przypadku usługodawca nie przyjął wykonanej pracy, ponieważ nie spełniała wcześniejszych ustaleń. Wynika z tego, że choć projekt zrealizowano, to dla celów podatkowych usługa pozostała nie wykonana.

Polecane dla Ciebie

Odstąpienie od umowy – definicja i uprawnienia stron

Bardzo często korzystamy z możliwości zamawiania produktów w sklepach internetowych, zawieramy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo o świadczenie usług w celu dokonania naprawy jakiegoś sprzętu. Warto wtedy znać swoje prawa, a jednym z nich jest prawo do odstąpienia od umowy. Odstąpienie od umowy i jego skutki prawne Odstąpienie od umowy zdefiniowane jest jako oświadczenie […]

Czytaj dalej

NDA – Umowa o zachowaniu poufności: Jakie elementy powinna zawierać?

W czasie podejmowania nowej współpracy przedsiębiorcy często zawierają klauzulę określającą obowiązki stron względem przekazywania informacji poufnych. Takie rozwiązanie zabezpiecza firmę przed utratą swoich strategii, bazy klientów i kontrahentów, planów finansowych, informacji handlowych, produktowych czy usługowych. Czym jest umowa NDA? Umowa NDA (Non-Disclosure Agreement), nazywana także umową o zachowaniu poufności albo umową poufności, jest prawnym dokumentem […]

Czytaj dalej

Jak sprawdzić status płatnika VAT w Unii Europejskiej korzystając z systemu VIES?

Wyszukanie informacji o kontrahencie w systemie VIES jest bardzo ważną czynnością, ponieważ od tego zależy prawidłowe rozliczenie z tytułu podatku VAT od zagranicznych transakcji w obrębie UE. W jakich sytuacjach należy sprawdzić status kontrahenta w systemie VIES oraz jak to robić? Jeżeli jako przedsiębiorca dokonujesz transakcji dostawy towarów w obrębie UE (WDT), weryfikacja statusu podatnika […]

Czytaj dalej